Dictionaries | References

हाताचीं पांची बोटें सारखीं नसती कोठें

जगांत सर्व मनुष्यें काहीं सारखी नसतात. निरनिराळ्या लोकांचा स्वभाव निरनिराळा असतो.
एकाच परिस्थितींतील माणसांतहि फरक असतो.

Related Words

पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   पांची   सगळीं बोटां सारखीं नसतात   हाताचीं पांची बोटें सारखीं नसती कोठें   पांची बोटें सारखीं नसतात   मुखीं बोटें घालणें   आशा जनीं नसती, छाती फुटूनियां जाती   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   (एखाद्यांत आणि) स्वर्गात दोन बोटें अंतर उरणें   दोन बोटें स्वर्ग उरणें   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   कोठें कोठें   न बोलावतां भोजना आला, कोठें बसावें हें न सुचे त्याला   अभाळ दोन बोटें उरणें   दोन बोटें अभाळ उरलें आहे   अग अग म्हशी, मला कोठें नेशी   नसती उठाठेव   कानांत बोटें घालणें   अवघ्यांची मति, एकसारखी नसती   गांड नसती तर पीर झालों असतों   हातांतल्या आंगठ्या गेल्या तरी बोटें कायमच आहेत कीं नाहींत   गाय मारकी असती, तिची शिंगे लाब नसती   बोटें चाटून कोठें पोट भरलें आहे?   दांत कोरून कोठें पोट भरत नसतें   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   दांत कोरून कोठें पोट भरतें?   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   कामांत चूर दिसती, कांहीं करीत नसती   तुटली मैत्री जडली जाती, अखंडित चालत नसती   वांटी तो बोटें चाटी   स्वर्ग दोन बोटें उरणें   आचरतां दांभिक भक्ती, दोहीकडून खरी नसती   ज्याचीं बोटें त्याच्याच डोळयांत घालणें   पांडव किती तर बाजल्याच्या खुरा इतके तीन आणि बोटें हातानें दाखवावयाचीं दोनच!   कायदे सदा फिरती, आजचे उद्यां नसती   कोठें जातो अडका, तर तोडायला आप्तसखा   कोठें होईल ईश्र्वरकृपा, तें सांगवत नाही बापा   लसणाचा वास कोठें लपत असतो?   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   कोठें मोठें   कोठें जातोस अडक्‍या? तर मित्र तोडायला !   जेथें कोठें   दमडीची वरू, कोठें घेऊन फिरूं   कोठें जाशी भोगा (दैवा), तर तुजपुढें उभा   मांजरानें दूध पाहिलें परंतु बडगा कोठें पाहिला   अरे माझ्या भूषणा, कोठें कांहीं दिसेंना   कोठें जातोस अडक्‍या? तर मित्र तोडायला!   सर्वापुढें जाववतें पण दैवापुढें कोठें जावें जाववत नाहीं? सर्वांच्या पुढें धांववेल पण दैवाच्या पुढें धांववत नाहीं   जीभ शिंदळ, खांद्यावर कुदळ, कोठें जाती? म्‍हणे पोर पुरावयाला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP