Dictionaries | References

हगल्यापाशीं बसावें हाणल्यापाशीं बसूं नये

अपकृत्य निस्तरावें पण अपकर्त्याशीं स्नेह करु नये.

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   वाटे निराळें बसावें   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   हत्तीशीं टक्कर घेऊं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   कांहीं बोलों नये ऐसें   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जन्म जरा दुःखें, यांशीं होऊं नये पारखें   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   जेवून बसावें क्षणभर, रात्रीं जेवल्‍यावर फेरी कर   भलत्या ठिकाणी हगावें, आणि निरपत बसावें   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   भात सोडावा साथ सोडूं नये   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   अंगीं भरलासे ताठा, बळणीं नये जैसा खुंटा   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   अधिक उणें ताणूं नये ताणल्यानें पडतें फाटफाट   अधिर्‍याचें घेऊन कर्जबाजार्‍याला देऊं नये   अधोर्‍याचा रीण अवकळ्याची चाकरी कधीं करुं नये   अन्न जळ अंधारांत घेऊं नये   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अपुत्रिकाचें अन्न खाऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अवसान सोडूं नये   असे अंमलाचा जोर, म्हणून जाळूं नये उन्हापाण्यानें घर   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणास लोटूं नये   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणांस लोटूं नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपलें मत विचारल्याविना देऊं नये   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   आपल्या बळें बांधावी (घालावी) कांस आणि कोणाचीहि करूं नये आस   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   आयतें सेवूं नये, कष्टाविणें राहूं नये   आले उरूस, चुकूं नये गुरूस   आशा आशिल्या साधूक, मीश्यो आशिल्या संन्याशाक नंबू नये   उठा म्हणवरेक बैसू नये, वच म्हणवरेक राबू नये   उदकांतुं रावूनूं मांसळ्यांकडे वैर कर नये   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   उंदराच्या पोरानें लोखंडाशी खेळूं नये   उशीर लावूं नये कधीं, धर्म करावा आधीं   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   ऋषींचे कूळ आणि गंगेचे मूळ पुसूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   एकानें गाय मारली तरी दुसर्‍याने वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   करतां नये काम, ठेवी हत्‍यारां दूषण   करतां नये व्यवहार, त्‍यानें न करावा व्यापार   करून दाखवावें, बोलून दाखवूं नये   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   करूं नये कोणाची बरोबरी, नीट शोधावें अंतरीं   कैलास विटसर कथा कर नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP