Dictionaries | References

हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच

एकच गोष्ट दाखविण्याकरितां कोणताहि शब्द योजला तरी अर्थ एकच होतो.

Related Words

माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   पाठ पोट सारखें होणें   भकाट-टी-पोट भकाटीस जाणें   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   दरेवैर खरवड ना   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   पावसाचें पोट फुटणें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   गेलें घाटीं, झाली माती   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   उश्ण्यांक मरण ना   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   केव्हां नाहीं केव्हां   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   अंगावरचें-जिवावरचें शेंपटीवर गेलें   अद्भुत (अघटित) वार्ता आणि कोल्हें गेलें तीर्था   अनसोलें पोट   ओठाबाहेर गेलें तें पोटाबाहेर गेलें   कानीं आयिल्‍लें, केशीं गेलें   कासवालागुनु बोंडुळ गेलें   कोन निघावयाची घाई आणि शष्‍पोत्‍पाटणाची घाई एकच   खडकावर पेरलें, व्यर्थ गेलें   घरीं दरिद्र आलें आणि दैव बाहेर गेलें   घरीं दारीं रुसलें, तेथे कोणाचें काय गेलें   घी गेलें आणि ठामणेंहि गेलें   जसें आलें, तसें गेलें   जीविं आइलें केशिं गेलें   डोंगराक सुत घालां, आयल्‍यार डोंगर आयलो, ना जाल्‍ल्‍यार सूत गेलें   ताटांत सांडले काय आणि वाटींत सांडले काय, एकच   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   पैसा नाहीं पाव आणा, मिळून अर्थ एकच   पाण्यांत हगलें तरी उमटल्या-उगवल्यावांचून रहात नाहीं   पोट   पोटांत पोट   भरलेल्या पेटीचें कुलूप गेलें आणि रिकाम्या पेटीचें कुलूप आलें   भायलें सुतक भायर गेलें   माकड मारलें आणि पाला हगलें   माय-माय पोट   मीण-मिणाक आनी घावाकूय एकच   मोठें पोट   येर्‍यान गेलें ना जाल्यार हणयेन गेलें   रोम-रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   लाखोश्री आणि भिकेश्री एकच   लागे बोट, वाढे पोट   लाभ, मृत्यु आणि हानि हीं कोठेंहि गेलें तरी टळत नाहीं   वाटींत सांडलें काय आणि ताटांत सांडलें काय, एकच   शेंडीची आणि शेटांची रास एकच   शिंदळाची आई, गुराख्याचें आलें, आणि कुणब्याचें गेलें   शिंदळीनें शिदळपण केलें पतिव्रतेचें मन कां गेलें   स्मशानांत गेलें तरी कावळयांचा उपद्रव   सरमडाचें मखर केलें, तेंहि वार्‍यानें उडून गेलें   हगलें मुतलें   हातचा नीट तो खडकावर भरील पोट   हातपाय रोडया, पोट लोडया   हांवे कॅललें व्यर्थ गेलें आनि घावा मागल्यान चेंडू ओग्गि गेलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP