Dictionaries | References

सवकल्या भुता, चला जाऊं कालच्या शेता


एकदां एखाद्या मनुष्यास एकाद्या गोष्टीची गोडी लागली म्हणजे ती वरचेवर करावीशी वाटते. तु०- Habit is second nature.

Related Words

बोला बाई चला, पोटाला घाला   सवकल्या भुता, चला जाऊं कालच्या शेता   सोकल्या भुता चल जाऊं कालच्या, मागल्या शेता   फाटकें लुगडें तुटक्या बाह्या, चला आबाजी सुनमुख पाहाया   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   भुता   सारख्याला वारखा-खे चला जाऊं द्वारका-के   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   शेणीस जाऊं कां सशास जाऊं?   सगळें डोकें गेले तरी हरकत नाहीं पण तिळभर नाक जाऊं देऊं नये   कोणाचा आब जाऊं देऊं नये   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   जेवायला चला, म्‍हणे भूक नाहीं मला   फुकट पिडा, बघायला चला   ज्‍याला तोफेच्या आवाजाचे भय वाटतें, त्‍यानें समरागणांत जाऊं नये   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   क्षण धन काया, जाऊं न द्या वायां   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   काम जाऊं, वैद्य मरूं   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   ऐका सदैवपणाचें लक्षण, वायां जाऊं नेदी क्षण   तूं मी सारखी, चल जाऊं द्वारकी   सवकल्या भुता, चला जाऊं कालच्या शेता   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP