Dictionaries | References

व्हडं पैलीं घटट करुं जाय, मागीर भाडें कन्नाय मळर

See also:  व्हडें पैलीं घटट करुं जाय, मागीर भाडें कन्नाय मळर
( गो.) होडी आधीं चांगली तयार केली पाहिजे. ती चांगली असल्यावर भाडें केव्हांहि मिळेल.

Related Words

आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   नका करुं कसरत, तुम्ही जाल घसरत   लहानाची उपेक्षा करुं नये   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   सोश्या भोवडेक गेल्यार वाघा भोवडे साहित्य जाय   हात पाय रावले, कितें करुं बायले?   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   पैलीं अनना, मागीर तनना   बडी कातरुन कुडके करुं येत, उदक कातरुन कुडके करुं येत?   पाडयाला बाळगून शेतकी करुं नये व लहान मुलीला घेऊन प्रपंच करुं नये   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   सगळॅ करुं कर्तात, पुण दॅवा कडचॉ दिवॉ डॉळयांवता   दुदाक विर्जण कितलें जाय? घराक उजो कितलो जाय?   वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय (गो.)   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   कांचेचें भाडें   घोडें खाई भाडें, जीन खांद्यावर   गरजवंताची गधडी, लंकेचें भाडें   राम जावचे पैलीं रामायन जालॅं!   हिडग्याची व्याली गाय, खांद्यावर वासरुं, जत्रेला जाय   सांगण्याचें प्रयोजन काय l व्हटाळी वांचून तट्ट न जाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   निद्राळू कोल्ह कोंबडीची शिकार करुं शकत नाहीं   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   धा, जाय तें खा   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   भर आषाढे घर चुवे, भादरवे भेंस मरजाय, फूटे करम फकीरके, भरी चलम ढल जाय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   हत्त कट्टीक कण्णटी जायवो? हात फोडाक हारसो जाय व्हय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP