Dictionaries | References

विषापासून जरी मिळालें, तरी अमृत करुं नये निराळें

अमृत हें जरी विषापासून उत्पन्न झालें असलें तरी त्याचा गुण अमृताप्रमाणेंच असणार. सज्जन हा दुर्जनाच्या वंशांत जरी जन्मला असला तरी तो स्वतः सज्जन असला म्हणजे त्यास मान देण्यास हरकत नाहीं.

Related Words

विषापासून जरी मिळालें, तरी अमृत करुं नये निराळें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   नका करुं कसरत, तुम्ही जाल घसरत   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   हत्तीशीं वारगोळें करुं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   नाक गेलें तरी भोकें राहिलीं आहेत असें म्हणणें   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   खाऊन माजावें, टाकून माजूं नये   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   नये   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   नाहीं देवापाशीं मोक्षाचें गाठोडें। आणुनि निराळें द्यावें हातीं।   निराळें पोटीं   मायेचें तोंड खालीं-निराळें   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   वाटे निराळें बसावें   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अमृत II.   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   किती तरी   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   कोणास कोणी हंसूं नये   गेला बाजार तरी   गांडीवरचा घाव झांकतां नये आणि दाखवितां नये   घोड्यामाक्षि उबरू नये, राया इदरारि राबू नये   चुकी झाली तर हरकत नाहीं पण चुकारपणा करूं नये   चहाडखोराचा इतबार करूं नये   चार माणसांचा हात वैर्‍यावर पडूं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ज्‍याला तोफेच्या आवाजाचे भय वाटतें, त्‍यानें समरागणांत जाऊं नये   डोळा तर फुटूं नये आणि काडी तर मोडूं नये   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   दहा मरावे पण दहांचा पोषिंदा (पालनवाला) मरूं नये   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   दावतां नये, दडवतां नये   नये   ना तरी   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   नाहीं देवापाशीं मोक्षाचें गाठोडें। आणुनि निराळें द्यावें हातीं।   निराळें पोटीं   पोकळ लागलें (मऊ सांपडले) म्हणून कोपरानें खणूं नये   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   पोटचा द्यावा पण पाठचा देऊं नये   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   फळ पिकल्याशिवाय तोडूं नये आणि गळूं पिकल्याशिवाय फोडूं नये   बादशहास बादशाही झाली, म्हणून पिंजार्‍यानें तार तोडूं नये   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   मायेचें तोंड खालीं-निराळें   मोठयाच्या गांडींत शिरुं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.