Dictionaries | References

वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ

See also:  वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत
आपल्याहून मोठया माणसाची स्तुति करावयाची व हलक्या माणसाला त्रास द्यावयाचा अशी वृत्ति.

Related Words

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   ढुंगणास हात पोचणें   अंधके हात बटेर   दोन डगरीवर हात ठेवणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   आगे लाथ, पीछे बात   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   मांडे केले, हात झाडले   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   बुद्धिवानाचा हात लांब   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP