Dictionaries | References

रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं

Rome was not built in a day याचा अनुवाद. कोणतीहि गोष्ट तडीस जाण्याला विशिष्ट अवधि लागतो. त्यासाठीं घाई करुन उपयोगी नाहीं. ‘ पी हळद हो गोरी ’ अशी अवस्था घातक ठरते.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   अंगावरचें शेंपटीवर गेलें   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वभावाला औषध नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   धाकासारखी चीज नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP