Dictionaries | References

रडतें पोर व गळतें घर


रडक्या पोराची नेहमीं पिरपिर चालतें
कधीं सुखानें झोंप घेऊं देत नाहींत. तसेंच घर गळत असलें म्हणजे त्रास होतो.

Related Words

पोर पोटांत, खीर ताटांत   घर नेसविणें   घर डोईवर घेणें   घोवानें जोडले, बायल्‍येनं संभाळले, घर थरले   घर बुडणे   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   दुभत्याचें घर   बायको धमकट, व दादला कसपट   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   व॥   एका पेण्यान घर शिवप   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आषकका घर नाशक, रंडीका घर पूना, जिसकू न मिले उन्ने, मालेगांव धुलिवेकू जाना   आपले घर भरणें   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   मेरे घर भंजन, तेरे घर निसंतान   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   आल्यागेल्याचें घर   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   अंधळा व्यभिचारी स्वतःचें घर मारी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   अभिमानाचें घर खालीं   माझी पोर, गुणाची थोर   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   पौर्णिमेचा चोर, अमावास्येचा पोर   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   कानामागून आले व तिखट झालें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   वेडा झाला व कामांतून गेला   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   घरासारखो सोयरो, सोयर्‍यासारखे घर जाता?   उगीच भरभर, खालीं छप्पर वर घर   कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार   घुमाऊ or व   दिलें घर कीं उपजलें घर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP