Dictionaries | References

रडती बायको व हांसता पुरुष, यांची करावी सदा सांड


यांचा विश्र्वास धरुं नये. यांच्या बाहेरच्या स्वरुपावरुन फसूं नये. ( गु.) रडती रांडे ने हसता पुरुषनो विश्वास न करवो.

Related Words

सगळी बायको साळयाची, अर्धी बायको माळयाची आणि ॠणकरी बायको ब्राह्मणाची   बायको धमकट, व दादला कसपट   म्हातार्‍याची बायको लाडकी   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   असुदी व अबादी   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   हगवण-हगवणीं बायको, नागवणीं सोयरा   माय मावली दुनिया पावली, बायको मावली फजिती पावली   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बोरीबंदर-बोरीबंदर, बायको सुंदर   श्रीमंताचें मूल नि गरिबाची बायको लाडकी असते   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   व॥   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   द्वितीय पुरुष   ज्ञाता-ज्ञात्यानें अनुमानानें परीक्षा करावी   घोवानं म्‍हटली रांड आनि जग म्‍हणतां सांड   सदा असावें महाराष्ट्रीं, गंगातीरीं   ज्‍याची खावी भाकरी, त्‍याची करावी चाकरी   बायको होऊन रड्णें   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   वेडा झाला व कामांतून गेला   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   कुत्र्याची मैत्री, लाडांत आले तर तोंड चाटणार व रागावलें तर लचका भरणार   गेल्‍याचें घर व मेल्‍याची बायको   घुमाऊ or व   मानभावाची बायको   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP