Dictionaries | References

पोटानें पुरें म्हणविलें आहे

पोटाकरितां कितीहि कष्ट केले तरी पुरे पडत नाहीं. ‘पोट जळेना’ पहा.

Related Words

क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   काय त्‍याच्या डोळ्यावर भात बांधला आहे?   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   थंडा पोटानें   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   काशी विद्येचें आगर आहे   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   अशी आहे तशी आहे   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   महापुर-महा पुरें झाडें जाती। तेथें लव्हाळे राहती॥ येती सिंधुच्या लहरी। नम्र होतां जाती वरि   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   घोडा मैदान पुढें आहे   ही काळरात्र चालली आहे   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   जन त्रिविध आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   आली उर्मी साहे। तुका म्हणजे थोडे आहे।।   क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे।   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   पिचकी डांग खरी, पण हंडयांना भारीच आहे   सूर्य-सूर्य तपतो आहे   नाक कापलें तर म्हणे भोंक आहे   विनय-विनयशीलता हें एक अहंकाराचें भाषांतर आहे   बोटें चाटून कोठें पोट भरलें आहे?   जगीं सर्वसुखी असा कोण आहे। विचारी मना तूंचि शोधोनि पाहे।।   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   अजून पहिलाच दिवस आहे   अजून पहिला, प्रथम , पूर्व दिवस आहे   अंतकाळ बरा, पण माध्यान्हकाळ मोठा कठिण आहे, अंतकाळापेक्षां माध्यान्हकाळ कठीण   अधिकाराचा दोष आहे माणसाचा नव्हे   अन्न हें जीविताचा आधार आहे   अब्रुची चाड सर्वांस आहे   अशी आहे तशी आहे   असतां कोणी ठक, न म्हणे मी आहे देख   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आकाशाला काही टेका आहे?   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   आज आहे सुवर्णकांती, उद्यां होय तिची माती   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   आल्यावरी विपत्ती, कळे मैत्री आहे किती   आवड गोड आहे   आशा अमर आहे   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   आहे   आहे-असेल ते दिवस दिवाळी, नाहीं-नसेल ते दिवस शिमगा   आहे आहे नाहीं नाहीं   आहे जे सामर्थ्य, त्याहून नको व्यर्थ   आहे जातीनें वाईट, तो कोणाशीं नसे नीट   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आहे त्यांतून थोडे घ्यावे, शेष राही तें ठेवावें   आहे तितक्यांत चालवी, सुखी आपणांस म्हणवी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   आहे तोंवर दिवाळी, नाहीं तोंवर शिमगा   आहे फुळकवणी, पण लागताहे रुचकवणी   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   ईश्र्वर सत्वशील आहे, अनंत काळ दीर्घ राहे (पाहे)   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   उजाडले पण सूर्य कोठे आहे?   उपजल्या प्राण्यास मरण हें लागलेलेंच आहे   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   ओझे आहे म्हणून वांटून घ्यावें   ओल आहे कीं पोल आहे? ओल ना पोल   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   कुंभाराचे पोर धडक्‍या हंडीत शिजवणार आहे?   कराल ते थोडें आहे   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   क्रोध हा वेडेपणाची लहर आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP