Dictionaries | References

धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं

शेताच्या धन्यानें जर शेतावर स्वतः काम केलें नाहीं तर पीक कमी येऊन लवकरच दरिद्री होण्याची पाळ येते.

Related Words

मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   धनी नाशिल्लयें बदिक   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   पडला तरी वैराटगड   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   अधेल्यावर धोपटा कोणी तरी टाकील   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   काढाओढ्याचा धनी   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   झोळी घेणें   जिसका राम धनी, उसको क्‍या कमी   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   शेंडी हातीं येणें   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP