Dictionaries | References

खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे

खातां कोणालाहि येईल पण तें सोसलें पाहिजेना! एखादी गोष्ट करण्यास किंवा उपभोगण्यास कठीण नसते पण तिचा परिणाम आपणास भोंवतो, तेव्हां ती गोष्ट करण्यापूर्वी परिणामकडे लक्ष दिलें पाहिजें.

Related Words

मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   विंदुरान आलें खेल्लावरी   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   खंचो पायु निसर्ले तरी गांडीं पेट्टु   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   पडला तरी वैराटगड   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   माझ्याकडे तरी पाहा   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   अधेल्यावर धोपटा कोणी तरी टाकील   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे!   जिभेनें बोलें, तें ताळूवर आलें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   सहज जिची लीला, तीस कशास पाहिजे भांग टिळा   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   पाहिजे तेव्हां   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   गेला बाजार तरी   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP