Dictionaries | References

अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग

मनुष्याला गर्व झाला म्हणजे तो इतरांचा द्वेष करुं लागतो.

Related Words

द्वेष   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   जाणून अपराध करतो, त्‍याचा नाश रोकडा होतो   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   द्वेष करतो सापपरी आणि म्हणतो मी निर्भत्सरी   राग द्वेष नाहीं मना, तो महानुभाव म्हणा   जो करतो तो खाड्यांत पडतो   एक मेहनत करतो, दुजा फळ घेतो   पाठलाग   कालें द्वेष थंडावतो, शोक शमतो   जो जातांना त्‍वरा करतो, तो घेतांना कांहीं विसरतो   काळ प्राण हरण करतो पण वैद्य प्राण आणि वित्त नेतो   मागोमाग   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   ईश्र्वर कृपा करतो तेव्हां वायूसवें पाऊस पाडतो   अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो   घरीं करतो चोरी, आणि बाहेर करतो मारामारी   दानधर्म फार करतो तो कृपण   ईश्र्वर उत्पन्न करतो, पोषाख शोभा देतो, द्रव्यानें मान मिळतो, ज्ञानानें थोरपणा वाढतो   श्रीच्या मागोमाग ग येतो   ब्रह्मद्रोह-द्वेष   कोरडा द्वेष   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   चांदीचा जोडा लोखंडास नरम करतो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   करतो एक आणि भरतो एक   नोकर काम करतो आणि धनी पैसे वांचवितो   जो बहु इच्छा करतो, तो अडचणीत पडतो   अंगावर आली घोरपड आतां करतो चरफड   हातीं नाहीं दाम, मग कोण करतो काम   लोका ऐकवी चतुर वाणी, करणी करतो मूर्खावाणी   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   दानधर्म करतो, तो ईश्वरास आवडतो   जो कळ सहन करतो, तो एक वेळ दुःखी होतो   जो हरघडी शपथ घेतो, तो घातच करतो   एकाचे पाहून दुसरा करतो   एक चोरी करतो, शंभरावर आळ येतो   हातांत पै आणि बोलणें करतो लई   राव करणार-करीत नाहीं तें गांव करतो   आपण व्हावें ऐसे म्हणतों, ईश्र्वर इच्छी तैसे करतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP