TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|पञ्चमोऽध्यायः|
अध्याय ५ - राहुमहादशान्तर्दशाफलम्

मानसागरी - अध्याय ५ - राहुमहादशान्तर्दशाफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


राहुमहादशान्तर्दशाफलम्

बुद्धया विहीनमतिविभ्रमसर्वशून्यं

विश्वं भयातिविषमापदमृत्युतुल्यम् ।

व्याधिर्वियोगधनहानिविषानिवारं

राहोर्दशा भवति जीवितसंशयं च ॥१॥

राहुमध्ये राहुफलम् ।

स्वभ्रातृतातमरणं बन्धुनाशात्मकं रुजा ।

अर्थनाशो विदेशश्च गमनं गौरवाल्पता ॥२॥

राहुमध्ये गुरुफलम् ।

व्याधिदुःखपरित्यक्तो देवब्राह्मणपूजनम् ।

भवत्यर्थयुतश्चात्र राहोरन्तर्गते गुरौ ॥३॥

राहुमध्ये शनिफलम् ।

रक्तपित्तकृता पीडा कलहः स्वजनैः सह ।

देहभङ्गं कृतत्यागं राहोरन्तर्गते शनौ ॥४॥

राहुमध्ये बुधफलम् ।

सुत्दृद्वन्धुधनायोगं बुद्धिबोधधनागमः ।

किंचित्क्लेशमवप्नोति स्वर्भान्वन्तर्गते बुधे ॥५॥

राहुमध्ये केतुफलम् ।

ज्वराग्निरिपुशस्त्रं वा मृत्युः प्राप्नोति सर्वदा ।

राहोरन्तर्गते केतौ नास्त्यत्र संशयः क्वचित् ॥६॥

राहुमध्ये शुक्रफलम् ।

सुत्दृत्तापोऽजितेन्द्रियः स्त्रीलाभो वित्तसंशयः ।

कलहो बान्धवैः सार्द्ध राहोरन्तर्गते सिते ॥७॥

राहुमध्ये रविफलम् ।

शस्त्ररोगभयं घोरमर्थनाशं नृपाद्भयम् ।

अग्निचोरभयं चात्र दैत्यस्यान्तर्गते रवौ ॥८॥

राहुमध्ये चन्द्रफलम् ।

स्त्रीलाभं कलहं चैव वित्तनाशमनिर्वृतिः ।

बान्धवैः सह संक्लेशो राहोरन्तर्गतः शशी ॥९॥

राहुमध्ये भौमफलम् ।

रिपुशस्त्राग्निचोराणां भयमाप्नोति सर्वदा ।

स्वर्भान्वन्तर्गते भौमे निश्चितं नात्र संशयः ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-04-03T04:54:47.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

न बासी रहे, न कुत्ता खावे

  • [बासी=घरांत राखून ठेवावयाची पेज] घरांत इतकी गरीबी कीं पिढयान्‌ पिढया राखून ठेवण्याची पेजहि उरत नाहीं किंवा कुत्रायालाहि कांहीं मिळत नाहीं. -सवि ३६५७. उत्तर हिंदुस्थानांत गोंड वगैरे लोकांत रोज केलेल्या पेजेंतून थोडी पेज रात्रीं राखून ठेवण्याची पद्धति आहे. ही बासे (शिळी पेज) दुसर्‍या दिवशींच्या पेजेंत घालावयाची असते व पुन्हां दुसर्‍या दिवशीं रात्रीं पेज राखून ठेवावयाची असते. मूळ हेतु हा कीं, रात्रीं बे रात्रीं कोणी पाहुणा आला अगर जरुर लागली तर घरांत थोडें तरी अन्न घर म्हणून तयार असावें. आतां केवळ चाल म्हणून राहिली आहे. अशा तर्‍हेची बासी कांहीं घराण्यांत अविच्छिन्नपणें अनेक पिढयांची असते व त्याबद्दल ते पौढी मारतांना आढळतात. 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.