TransLiteral Foundation

श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय १०

श्री तुळजाभवानी आदिशक्ती असून तिची आराधना केल्यास सर्व पापे नष्ट होऊन, जीवन आनंदमय होते.


अध्याय १०

श्रीगणेशायनमः ॥ सकलतीर्थाचेंवसतीस्थान ॥ तेएकजगदंबेचेचरण ॥ सकळयागाचेंश्रेयपूर्ण ॥ तेंएकाअर्चनअंबेचें ॥१॥

सकळयोगांचेंसाधन ॥ तेंएकजदंबेचेंध्यान ॥ सकळ्यारापर्यटन ॥ होयप्रदक्षनाकरितांची ॥२॥

आतांसावधाऐकावें ॥ विधीनेंआणिलेंतीर्थेबरवें ॥ त्यातीर्थाचेपवित्रनावें ॥ शंकरवरिष्टासांगत ॥३॥

गंगायमुनासरस्वती ॥ विधीनेंस्मरतांचनिश्चिती ॥ आल्याधांवोनीपर्वतीं ॥ पश्चिमाभिमुखीतेधवा ॥४॥

एकत्रहौनीत्रीधारा ॥ देवीसन्मुखवाहतीसैरा ॥ जैसाप्रयागराजखरा ॥ संगमझालाएकत्र ॥५॥

गोदावरीनर्मदाकौमुदकी ॥ तापीमहेंद्रतापतीशरयुंगंडकी ॥ रेवापयोष्णीकर्मनाशिकी ॥ विपाशाशतद्रुबाहुदा ॥६॥

शोणभद्रफल्गुवेत्रवती ॥ गोमतीविंध्यतनयापार्वती ॥ वरूणाकृष्णावेण्याकुमुद्वती ॥ सावित्रीगायीत्रीतिलोत्तमा ॥७॥

भीमरथीशुषुम्नीचर्मण्वती ॥ तुंगभुद्रा कावेरीतपती ॥ मलापहारिणीभोगावती ॥ पातालगंगाइत्यादी ॥८॥

प्रभास्थानींकोलस्थानीं ॥ जींजींतीर्थेंअसतीमेदिनी ॥ मेरूमांदारपर्वतस्थानीं ॥ पारीयात्रपर्वतींजींतीर्थ ॥९॥

हिमाचलापृष्ठावरी ॥ जींतीथेंगंधमादनावरी ॥ विंध्यकुकुरसंह्यागिरीवरी ॥ मतंगपर्वतीजींतीर्थें ॥१०॥

त्रिकुटपर्वतमलयपर्वत ॥ महेंद्रादिइतरपर्वत ॥ इत्यादिस्थानीजींजींतीर्थें ॥ तीतींर्सवहीपातलीं ॥११॥

जींतीर्थेंपूर्वसागरगामिनी ॥ दक्षिणौत्तरसमुद्रगामिनी ॥ तैसेंचपश्चिमसमुद्रगामिनी ॥ पृथ्वीतळीचींजींतीर्थें ॥१२॥

विद्यमानतीर्थेअसती ॥ जींपाताळींतीर्थेराहतीं ॥ जींअसतीस्वर्गावरती ॥ गुप्तप्रगटसर्वही ॥१३॥

तितकींतीथेंएकत्रझाली ॥ एकमेकांतमिसळलीं ॥ कल्लोलासारखींभासलीं ॥ विधीआज्ञेनेंतेधवां ॥१४॥

पूर्वदिशेकडुननिघाली ॥ पश्चिमदिसेह्सीवाहूंलागलीं ॥ देवीच्यासन्मुखपातलीं ॥ तीर्थेंमंगलदायक ॥१५॥

ब्रह्मदेवेंअवलोकून ॥ कल्लोलनामठेविलेंजाण ॥ तीर्थेत्रैलोक्यपावन ॥ प्रसिद्धझालेंलोकांत ॥१६॥

आणिकएकौत्तमतीर्थ ॥ देवीच्याअग्रभागींस्थित ॥ भूमीखणोनीकुंडकरीत ॥ चतुराननजेंधवा ॥१७॥

क्षीराब्धिसर्वसागरासहित ॥ अमृताअणीसुराअद्‍भत ॥ विधीनेंस्थापिलेंत्याकुंडांत ॥ अमृतकुंडत्यासीम्हणती ॥१८॥

तेंअमृतकुंडतीर्थ ॥ परमपुज्यत्रैलोक्यांत ॥ परममंगलादायकनिश्चित ॥ दर्शनस्पर्शनस्नानानें ॥१९॥

वरिष्टम्हणेकल्लोलतीर्थ ॥ याचामहिमासविस्तृत ॥ सांगावाजेत्यातीर्थात ॥ स्नानकरितीप्राणीजे ॥२०॥

त्यासीफलकायप्राप्तहोत ॥ स्नानदानक्रियासमस्त ॥ कैशाकराव्यानिश्चित ॥ हेंमीजाणुइच्छितों ॥२१॥

सांगाकृपाकरोनीदेवा ॥ शिवम्हणेप्रश्नकेला ॥ तरीमीसांगतोंऐकावा ॥ महिमाकल्लोलतीर्थाचा ॥२२॥

जयाचेंमहात्म्याइकतांश्रवणीं ॥ सुखदेतप्राणियांलागुनी ॥ ज्याच्यास्मरणमात्रेंकरूनी ॥ सर्वपातकेंनिरसतीं ॥२३॥

किंचितसूर्योदयींजाण ॥ यातीर्थातकराविस्नान ॥ जरीमहापातकीदारूण ॥ होयपावकतात्काळ ॥२४॥

स्वइच्छाकेलाब्राह्मघात ॥ जोकासुरपानकरीत ॥ गुरुपत्‍नीसझालारत ॥ सुवर्णचोरिलेंब्राह्मणचें ॥२५॥

महापातकीचारबोलिले ॥ यांचासंगतीतो पांचवागणिले ॥ ऐसेपंचमहापातकीझाले ॥ यमयातनेसीभोगावया ॥२६॥

कल्लोळतीर्थींस्नानकरिती ॥ तात्काळपातकांपासूनीसुटती ॥ येथेंसंशयनधरीचित्तीं ॥ अणुमात्रहिवरिष्टा ॥२७॥

गोवधादिपापेंदारूण ॥ संकलीकर्णमालिनीकर्णा ॥ अपात्रीकरणजातीभ्रंशकरण ॥ बुद्धिपूर्वकलेलींअसती ॥२८॥

कल्लोलतीर्थजलदर्शन ॥ आचमनस्नानकेलीयाजाण ॥ सर्वपातकेंजवळतीदारुण ॥ प्रदीप्तअग्नीततृणजैंसे ॥२९॥

अगभ्यागमनाभक्ष्यण ॥ अस्पर्शस्पर्शावाच्याभाषण ॥ अनेकविधपातकेंकठिण ॥ कल्लोलदर्शनेंजळताती ॥३०॥

मकारस्थरविमाघमासीं ॥ प्रयागींत्रिवेणीसगमासी ॥ मासएककेलेंस्नानसी ॥ ब्रह्माचर्यव्रतयुक्त ॥३१॥

त्याचेंजेंपुण्यफळ ॥ स्वर्गीजाऊनीरहिलाचळ ॥ तैसेंचयेथेंस्नानाचेंफळ ॥ प्राप्तहोयमाघमासीं ॥३२॥

काशींक्षेत्रींमणिकर्णिकातीर्थी ॥ माध्यान्हींस्नानेंजेकरिती ॥ विश्वेश्वरासीपुजिती ॥ विधीयुक्तउपचारें ॥३३॥

होईलजीत्यासीफलप्राप्ती ॥ तीचयेथेंहोयनिश्चिती ॥ स्नानकरोनीकल्लोलतिथी ॥ जगदंबेसीपूजिता ॥३४॥

जीत्रिंबकजटोद्भुता ॥ गौतमीगंगामहसमर्था ॥ सिंव्हरशीसीगुरुअसता ॥ यात्रेसजातीजेनर ॥३५॥

गौतमीचेंस्नानपानकरिती ॥ देवपितरासीयजिती ॥ ब्राह्मणसीदानेंदेती ॥ नानाविधभक्तिनें ॥३६॥

त्र्यंबकाचेंकरितांपूजना ॥ ब्राह्मगिरीसीप्रदक्षणा ॥ जेंफलप्राप्तहोयजाणा ॥ तेंसर्वहीफलेंयेथें ॥३७॥

कल्लोलजलस्पर्शितां ॥ प्राप्तहोयतत्वता ॥ नाहींसंशययाअर्था ॥ सर्वपातकेंनासती ॥३८॥

उप्तातव्याधीविघ्नेंअनेक ॥ दिव्यभोगभोगअतरिक्षयेक ॥ तेसर्वनाशपावतीदेख ॥ कल्लेलतीर्थस्नानानें ॥३९॥

जेरोगासतीअनिवार ॥ दद्रुयामाक्षयापस्मार ॥ चर्चिकाएकाहिकज्वर ॥ द्वयाहित्रियाहिकचातुर्थिक ॥४०॥

पाक्षिकमासिकसीतोष्णज्वर ॥ तैसेअनेकैतरज्वर ॥ कोष्टाअसंख्यपीडाकर ॥ अश्मरीआदिकरोनी ॥४१॥

प्रमेहमुत्रकूच्छ्ररोग ॥ दद्रुभंडलवातरोग ॥ शिरोरोगकटहीरोग ॥ मुखरोगकर्णरोगादि ॥४२॥

नाशिकाअक्षिपभवरोग ॥ बाहुकर्पूरहस्तरोग ॥ कंठरोगस्तनरोग ॥ स्फोटहृदरोगईत्यादि ॥४३॥

अंतररोगजठशूळ ॥ नाभिशूळपार्श्वशूळ ॥ गुदशूळलिंगशूळ ॥ पादशूळईत्यादि ॥४४॥

जानूस्थितरोगनखरोग ॥ चर्मस्थितरोगजिव्हारोग ॥ पृष्ठस्थितरोगभगरोग ॥ अतिसारादिअनेक ॥४५॥

बधिरत्वदिवांधन्व ॥ मृकत्वाआणिपांगुलत्व ॥ क्षतेंअनेकदुःखबहुत्व ॥ लिंगव्रणकर्णव्रणादि ॥४६॥

तींतींसर्वनाशपावती ॥ स्नानकेल्याकल्लोलतीर्थी ॥ स्नानकरोनीदेवीसीनमिती ॥ आरोग्यहोतीपांचदिवसा ॥४७॥

क्रूरगृहप्रेतगृह ॥ तैसेवैनायकगृह ॥ मुखमंदलिकसंधिगृह ॥ वातगृह इत्यादी ॥४८॥

कूंष्मांडभैरवविकृतमुख ॥ यक्षभूतप्रेतपिशाच्च्यक ॥ शांकिणीडांकिणीप्राणीपीडक ॥ खेतीआदिकरोनी ॥४९॥

मनुष्यदेहांतव्यापुनीरहती ॥ कर्मानुबंधेपीडाकरिती ॥ तेतेसर्वहीनिघूनीजाती ॥ सुर्योदयीतमजैसें ॥५०॥

यमुनापर्वतींकल्लोलतीर्थ ॥ जगदंबेचेआलेंसमक्ष ॥ पाहताचपळतीत्वरित ॥ सिंहासपाहुनगजजैसे ॥५१॥

कल्लोलतीर्थीस्नानकरून ॥ मूर्खत्वजाड्यत्वजायनिघोन ॥ बुद्धिवानगुणसंपन्न ॥ विद्वानधनवानहोतसे ॥५२॥

दरिद्रदोषदुषितजाण ॥ जोनरकल्लोलतीर्थास्नान ॥ करीपश्चिमाभिमुखहोउन ॥ दरिद्रत्याचेंजातसे ॥५३॥

इंद्रासमान भाग्यवंत ॥ माझ्याअनुग्रहेंनिश्चित ॥ शिवम्हणेअन्यत्रत्रीथैंबहुत ॥ परिकल्लोलसमनसेची ॥५४॥

कोणीतीर्थेंऐसीआहेत ॥ पंधरादिवसपर्यंत ॥ सेवाकरावीअत्यंत ॥ मगसेवानुरूपफलदेती ॥५५॥

कोठेंएकमाससेवेकरून ॥ दोमासींकोठेंफळजाण ॥ षण्मासानंतरफलदेआपण ॥ वर्षानंतरफलकोठें ॥५६॥

तैसेंनोव्हेकल्लोलतीर्थ ॥ स्नानमात्रेमुक्तकरित ॥ याचेगुणवर्णावयासमर्थ ॥ विधीगुरुमीहीनसेंची ॥५७॥

आणिकजेश्रवणकरवायाची ॥ इच्छाअसेतुजलागींसाची ॥ सांगेनमीकथातेची ॥ परमशक्ततृंम्हणोनी ॥५८॥

आतांवरिष्ट ब्राह्मणाअपण ॥ शंकरासीकरिलप्रश्न ॥ उतराध्यायींनिरोपण ॥ सविस्तरतेहोईल ॥५९॥

म्हणेपांडुरंगजनार्दन ॥ यथामतीकरीनव्याख्यान ॥ देशभाषेंततुम्हीसज्जन ॥ श्रवणकराप्रीतीनें ॥६०॥

इतिश्रीस्कंदपुराणेसह्याद्रिखंडे ॥ तुरजामहात्म्ये शंकरवरिष्टसंवादे ॥ दशमोध्यायः ॥१०॥

श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-10-10T13:49:42.7030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

haerangium

 • स्त्री. Bot.(a funnel like extension formed by filaments from the edge of an ostiole) शंकुवृद्धि 
RANDOM WORD

Did you know?

पितापुत्र अथवा भाउ भाउ एकाच नक्षत्रावर जन्मले असता त्याचे काय परिणाम होतात? उपाय काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.