गृहप्रवेश - गणपति पूजन

नवीन घर घेतल्यावर वास्तुशांत करावयाचे नसल्यास गृहप्रवेश विधी करून राहायला जाता येते.


गणपति पूजन

तांदुळावर, आपल्याकडे शेंडी करुन नारळ ठेवावा. गणपती समजून त्याची पूजा करावयाची आहे.
हातात अक्षता घेऊन गणपतीचे स्मरण / ध्यान करावे. सांगितल्यावर हातातील अक्षता गणपतीवर वाहाव्यात -
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥
श्रीमहागणपतये नमः ।
ध्यायेत्‌ ।
ध्यानार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि ।
आवाहनासाठी देवाला अक्षता वाहाव्यात.
श्रीमहागणपतये नमः ।
आवाहनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि ।
आसनासाठी देवाला अक्षता वाहाव्या -
श्रीमहागणपतये नमः ।
आसनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि ।
डाव्या हाताने पळीत पाणी घेऊन ते पाणी फुलाने किंवा दूर्वेने देवावर शिंपडावे -
श्रीमहागणपतये नमः ।
पादयोः पाद्यं समर्पयामि ।
अर्ध्यपात्रातील पाणी डाव्या हाताने पळीत घेऊन ते अर्ध्य फुलाने देवावर शिंपडावे -
श्रीमहागणपतये नमः ।
हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ।
पुनः साधे पाणी देवावर शिंपडावे -
श्रीमहागणपतये नमः ।
आचमनीयं समर्पयामि ।
स्नानासाठी देवावर पुनः पाणी शिंपडावे -
श्रीमहागणपतये नमः ।
स्नानं समर्पयामि ।
देवाला कापसाची २ वस्त्रे वहावीत. नसल्यास अक्षता वहाव्या -
श्रीमहागणपतये नमः ।
वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं / अक्षतान्‌ वा समर्पयामि ।
देवाला जानवे वाहावे. नसल्यास अक्षता वाहाव्यात -
श्रीमहागणपतये नमः ।
उपवस्त्रार्थे यज्ञोपवीतं / अक्षतान्‌ वा  समर्पयामि ।
देवाला करंगळीजवळच्या बोटाने गंध लावावे -
श्रीमहागणपतये नमः ।
विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि ।
देवाला अलंकारासाठी अक्षता वाहाव्या -
श्रीमहागणपतये नमः ।
अलङ्‍कारार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि ।
देवाच्या अंगभूत असणार्‍या ऋद्धि, सिद्धींना अगोदर हळद व नंतर कुंकू वहावे -
ऋद्धिसिद्धीभ्यां नमः ।
हरिद्रां-कुङ्‌कुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि ।
देवाला शेंदूर, अष्‍टगंध इत्यादी वाहावे -
श्रीमहागणपतये नमः ।
परिमलद्रव्यं समर्पयामि ।
दूर्वांची जुडी सोडून गंध, अक्षत, हळद-कुंकू यांच्यासह आपल्याकडे दूर्वाग्र करुन वाहावी -
श्रीमहागणपतये नमः ।
दूर्वाङ्‌कुरान्‌ समर्पयामि ।
देवाला लाल फूल वाहावे. ( फुलाचे देठ देवाकडे करावे ) -
श्रीमहागणपतये नमः ।
पूजार्थे कालोद्‌भवपुष्पं समर्पयामि ।
उजव्या हाताने अगोदर उदबत्ती व नंतर नीरांजन ओवाळावे. डाव्या हाताने घंटा वाजवावी -
श्रीमहागणपतये नमः ।
धूपं समर्पयामि ।
श्रीमहागणपतये नमः ।
दीपं समर्पयामि ।
देवाच्या समोर किंवा चौरंगावर पाण्याने चौकोन करुन त्यावर गूळ, खोबरे, पेढयाची वाटी ठेवावी. नैवेद्य ठेवावा. उजव्या हातात पाणी घेऊन ते नैवेद्याभोवती एकदा फिरवावे, व हात जोडावेत -
सत्यंत वर्तेन परिषिंचामि ।
प्राणाय नमः ।
अपनाय नमः ।
व्यानाय नमः ।
उदानाय नमः ।
समानाय नमः ।
ब्रह्मणे नमः ।
नैवेद्या भोवती पुनः एकदा पाणी फिरवून एक पळी पाणी ताम्हनात सोडावे व
नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि ।
असे म्हणून हात जोडावेत -
प्राणाय नमः ।
अपनाय नमः ।
व्यानाय नमः ।
उदानाय नमः ।
समानाय नमः ।
ब्रह्मणे नमः ।
उजव्या हातावरुन चारवेळा ताम्हनात पाणी सोडावे आणि देवाला गंध फूल वाहावे -
उत्तरापोशनं समर्पयामि ।
हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि ।
मुखप्रक्षालनं समर्पयामि ।
आचमनीयं समर्पयामि ।
करोद्‌वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि ।
चौरंगावर विडा, दक्षिणा, खारीक, बदाम व उपलब्ध असलेले फळ ठेवून त्यावर उजव्या हातावरुन पळीने पाणी सोडावे -  
श्रीमहागणपतये नमः ।
मुखवासार्थे पूगीफलतांबूलं, खर्जुरीफलं, वाताम्बुफलं, यथासम्पादित कालोद्‌भवफलं समर्पयामि ।
तथा च सुवर्णपुष्पदक्षिणां च समर्पयामि ।
देवाला गंध, फुल, वाहून नमस्कार करावा -
श्रीमहागणपतये नमः ।
मंत्रपुष्पाञ्लिं समर्पयामि ।
नमस्करोमि ।
हात जोडून प्रार्थना करावी -
कार्यं मे सिद्धिमायातु पूजिते त्वयि धातरि ।
विघ्नानि च विनश्यन्तु सर्वाणि सुरनायक ॥
श्रीमहागणपतये नमः । प्रार्थनां समर्पयामि ।
उजव्या हातावरुन पाणी सोडावे -
अनेन कृतपूजनेन ।
श्रीमहागणपतिः प्रीयतां न मम ।
पूजेसाठी घेतलेल्या कलशावर आपला उजवा हात पालथा ठेवून गंगादि नद्यांचे स्मरण करावे -
गंगे च यमुने चैव, गोदावरि सरस्वति ।
नर्मदे सिंधु कावेरि, जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ॥
कलशाला बाहेरच्या बाजूला एकाच ठिकाणी गंध, अक्षता,फूल वाहावे व नमस्कार करावा.
घंटा धुऊन, पुसून जागेवर ठेवावी आणि खालील मंत्र म्हणून तिला गंध, अक्षता व फूल वाहावे. नंतर घंटा वाजवावी.
आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्‌ ।
कुर्वे घण्टारवं तत्र देवताह्वानलक्षणम्‌ ॥
घण्टादेव्यै नमः । सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि ।
खालील मंत्राने समईला गंध, अक्षता व फूल तसेच हळद-कुंकू वाहावे.
भो दीप ब्रह्मरुपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ।
आरोग्यं देहि पुत्रांश्च सर्वार्थाश्च प्रयच्छ मे ॥
दीपदेवताभ्यो नमः ।
सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि ।
कलशातील पाणी पळीत घेऊन पुढील मंत्र म्हणून ते फुलाने किंवा तुलसीपत्राने आपल्या अंगावर व पूजासाहेत्यावर शिंपडावे.
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥
यानंतर नवग्रहांचे आवाहन करावे त्यानंतर वरुण स्थापना करावी.
प्रत्येक मंत्र म्हणून झाल्यावर आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे सुपारीवर नवग्रहांचे आवाहन करावे ( अक्षता वाहाव्यात )

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP