वास्तुशांती - निर्विघ्नार्थं गणपतिपूजन

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.

While entering a new house, as per the Vedic tradition, a Vastushanti homam (shanti) is performed, this acts as a remedy for whatever malific influences are present in the house and removes the vastu.


निर्विघ्नार्थं गणपतिपूजन
तांदुळाच्या राशीवर गणपति - पूजनासाठी पद्धतीनुसार सुपारी किंवा नारळ ठेवावा. नारळाची शेंडी पूजा करणार्‍याकडे असावी. त्यावर गणपतीचे आवाहन करावे. हातात अक्षता घ्याव्यात.

ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन् नूतिभिः सीदसादनं ।

ॐ भूर्भुवःसुवः । अस्मिन् पूगीफले ( नारिकेलफले ) महा गणपतिं सांगं, सपरिवारं, सायुधं, सशक्तिकं, आवाहयामि ।

( प्रत्येक वेळी देवतेच्या नावापूर्वी ॐ भूर्भुव: सुव: असे म्हणावे. )

अक्षता घेऊन देवाचे ध्यान ( स्मरण ) करुन अक्षता वाहाव्यात.

महागणपतये नमः । ( ध्यायेत् ) ध्यनार्थे अक्षतान् समर्पयामि ।

आसनासाठी देवाला अक्षता वाहाव्यात.

महागणपतये नमः । आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि ।

डाव्या हाताने पळीत पाणी घेऊन, ते पाणी फुलाने किंवा दूर्वेने देवावर ( गणपतीवर ) शिंपडावे.

महागणपतये नमः ।  पादयोः पाद्यं समर्पयामि ।

अर्घ्यपात्रातील पाणी डाव्या हाताने पळीत घेऊन ते अर्घ्य फुलाने देवावर शिंपडावे.

महागणपतये नमः ।  हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ।

पुनः साधे पाणी देवावर शिंपडावे.

महागणपतये नमः ।  आचमनीयं समर्पयामि ।

स्नानासाठी देवावर पुनः पाणी शिंपडावे.

महागणपतये नमः ।  स्नानं समर्पयामि ।

देवाला कापासाची २ वस्त्रे वाहावीत. नसल्यास अक्षता वाहाव्यात.

महागणपतये नमः ।
वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्रं, अक्षतान् वा समर्पयामि ।

देवाला जानवे वाहावे. नसल्यास अक्षता वाहाव्यात.

महागणपतये नमः ।
उपवस्त्रार्थे यज्ञोपवीतं, अक्षतान् वा समर्पयामि ।

देवाला करंगळीजवळच्या बोटाने गंध लावावे.

महागणपतये नमः ।  विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि ।

देवाला अलंकारासाठी अक्षता वाहाव्यात.

महागणपतये नमः ।  अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि ।

देवाच्या अंगभूत असणार्‍या ऋद्धिसिद्धींना अगोदर हळद व नंतर कुंकू वाहावे.

ऋद्धिसिद्धिभ्यां नमः । हरिद्रां - कुडकुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि ।

देवाला शेंदूर, अष्टगंध, इत्यादी वाहावे.

महागणपतये नमः ।  परिमलद्रव्यं समर्पयामि ।

दूर्वांची जुडी सोडून गंध - अक्षता - हळद - कुंकू यांच्यासह आपल्याकडे दूर्वाग्र करुन वाहावी.

महागणपतये नमः ।  दूर्वांकुरान् समर्पयामि ।

देवाला लाल फूल वाहावे. ( फुलाचे डेख देवाकडे करावे. )

महागणपतये नमः । पूजार्थे कालोद्भव - पुष्पं समर्पयामि ।

उजव्या हाताने अगोदर उदबत्ती व नंतर नीराजन ओवाळावे. डाव्या हाताने घंटा वाजवावी.

महागणपतये नमः । धूपं समर्पयामि । महागणपतये नमः । दीपं समर्पयामि ।

देवाच्या समोर पाण्याने चौकोन करुन त्यावर गूळ, खोबरे, पेढे ठेवावे. उजव्या हातात पाणी घेऊन ते नैवेद्याभोवती एकदा फिरवावे व हात जोडावेत.

सत्यंत्वर्तेन परिषिंचामि । अमृतोपस्तरणमसि । ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा । ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ।

नैवेद्याभोवती पुनः एकदा पाणी फिरवून हात जोडावेत.

ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा । ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ।

उजव्या हातावरुन चार वेळा ताम्हनात पाणी सोडावे. नंतर देवाला गंध फूल वाहावे.

उत्तरापोशनं समर्पयामि । हस्तप्रक्षालन समर्पयामि । मुखप्रक्षालनं समर्पयामि । आचमनीयं समर्पयामि । करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि ।

सोइस्कर जागी विडा, दक्षिणा, खारीक, बदाम व उपलब्ध असलेले फळ व दक्षिणा ठेवून त्यांवर डाव्या हातातील पळीने उजव्या हातावरुन पाणी सोडावे.

महागणपतये नमः । मुखवासार्थे पूगीफल - तांबूलं, खर्जुरी फलं, वाताम्बुफलं, यथासम्पादित - कालोद्भव - फलं समर्पयामि । तथा अ सुवर्णपुष्पदक्षिणां च समर्पयामि ।

देवाला गंध - फूल वाहून नमस्कार करावा.

महागणपतये नमः । मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । नमस्करोमि ।

हातात अक्षता घेऊन प्रार्थना करुन झाल्यावर हातातील अक्षता देवाला वाहाव्यात.

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।
महागणपतये नमः । प्रार्थनां समर्पयामि ।

उजव्या हातावरुन ताम्हनात पाणी सोडावे.

अनेन कृतपूजनेन महागणपतिः प्रीयताम् ।

यानंतर कलश, शंख, घंटा, दीप पूजन करावे.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP