वास्तुशांती - अथ पंचगव्य मेलनम् ।

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.

While entering a new house, as per the Vedic tradition, a Vastushanti homam (shanti) is performed, this acts as a remedy for whatever malific influences are present in the house and removes the vastu.


अथ पंचगव्य मेलनम् ।

आचार्य: अन्य ऋत्विक वा पंचगव्यमेलनं करोति ।
आचम्य, प्राणानायम्य, श्रीमन्महागणाधिपतयेद नमः ।
तिथिर्विष्णुस्तथा....विष्णुमयं जगत् ॥
यजमानस्यात्मनः श्रुतिस्मृति, पुराणोक्त, फल प्राप्त्यर्थं, श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं पंचगव्यमेलनं करिष्ये । इति संकल्प्य ।

प्रत्येक मंत्र म्हणून क्रमाक्रमाने १ / १ वस्तु ( पदार्थ ) ताम्रपात्रात किंवा उपलब्ध पात्रात मंत्रोच्चार पूर्वक घ्यावी.

गोमूत्रं - ताम्रायाः गोः त्रिपलं गोमूत्रम्, गायत्रीमंत्रेण ॐ भूर्भुवसुवः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि । धियोयोनः प्रचोदयात् ।

गोमयम् - ( गाईचे शेण ) श्र्वेतायाः गोः । अंगुष्ठार्धपरिमितं गोमयम् । ॐगंधद्वारांदुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पहवये श्रियम् ॥

पय - ( दूध ) नीलायाः सप्तपलं पयः । ॐ आप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियम् । भवावाजस्यसंगथे ।

दही - पीतायाः त्रिपलं दधि । ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्यवाजिनः । सुरभिनोमुखाकरत्प्रण आयू षितारषत् ॥

तूप - कृष्णायाः एकपलं घृतम् । ॐ शुक्रमसिज्योतिरसितेजोसि । कुशोदकम् एकपलं कुशोदकम् । ॐ देवस्यत्वासवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यांपूष्णोहस्ताभ्याम् आपोहिष्ठेतिमंथयेत् । ( घुसळावे )

ॐ आपोहिष्ठामयोभुवस्तानऊर्जे दधातन । महेरणायचक्षसे । प्रणवोच्चार पूर्वकं यज्ञकाष्ठेन मंथयेत् ।

ॐ काराचा उच्चार करुन समिधेने ते पंचगव्य घुसळावे. समिधा नसेल तर दर्भाची जुडी वापरावी. तुलसीपत्र वापरावे.

इति पंचगव्य मेलनम्

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP