Dictionaries | References

निरुक्त

निरुक्त;Nirukta, by Yāska  
Variations : नि.; Nir.; Nir.

  |  
अंगिरस्   अंसत्र   अक्नोपन   अक्र   अग्निकर्मन्   अज एकपाद   अजनि   अजामि   अणूभाव   अतन   अतनवत्   अतिदंह्   अतिबृह्   अतिसर्ग   अतिस्तुति   अत्यन्तगत   अदायिन्   अदेवता   अद्मसद्   अधिकाक्षर   अधियज्ञम्   अनग्नि   अनन   अनवत्त्व   अनुपश्   अनुपात्त   अनुप्रवद्   अनुमनन   अनुवप्   अनुवाद   अनुविष्टम्भ   अनुशायिन्   अनुष्टुभ्   अन्त   अन्वध्यायम्   अपतिका   अपरत   अपरभाव   अपार्ण   अप्रतिष्कृत   अप्रत्ता   अप्रत्यृत   अप्रथित   अप्रादेशिक   अबाल   अबालिश   अब्रह्मचर्य   अभिजाति   अभिप्रसू   अभिप्रसूत   अभिप्राप्ति   अभिप्रेत   अभिप्रेत्य   अभिभाष्   अभियुत   अभिवहन   अभिवादिन्   अभिवाश्   अभिविचर्   अभिविपश्   अभिविराज्   अभिव्याहरण   अभिव्याहार   अभिशाप   अभिषवण   अभिषह्   अभिषिच्   अभिसंचारिन्   अभिसमागम्   अभिसृप्   अभिहूति   अभीक्ष्ण   अभीशु   अभीषह्   अभ्यतित   अभ्यमन   अभ्यशन   अभ्यस्त   अभ्यापादम्   अभ्याम्नाय   अभ्यास   अभ्युच्चय   अभ्युच्चित   अभ्युत्थित   अभ्युपेत्य   अभ्यूढ   अभ्यूह   अभ्यूहितव्य   अभ्यूह्   अभ्रातृ   अभ्रातृक   अभ्रातृमती   अमिताक्षर   अमुतस्   अमुथा   अम्यक्   अयन   अरण   अराय   अर्क   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP