Dictionaries | References

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र  
Variations : कौटिल्य; कौ.; कौटिल्य. अधिकरण; कौटिल्य; कौटिल्य अ.; कौटिल्य अर्थशास्त्र अधि.; कौ. अ.; अर्थशास्त्र.; Kau. A.; Kau A.; Kāu. A.; Kau. Ā.; Kau.

  |  
१२            ४०               अंबरीष   अग्नि   अग्राम्य   अङ्गम्   अजबिंदु   अञ्जन   अट्टाल   अतिचार   अतिसन्धानम्   अत्याहारयमाण   अद्रव्यम्   अद्वारासङ्ग   अधिकरणम्   अधिष्ठानम्   अनवद्य   अनीक   अनुजीविन्   अनुलास   अनुष्ठानम्   अन्तर्   अपचर्   अपर   अपवर्तक   अपशब्द   अपसार   अप्रतिहत   अभिग्रह   अभिमन्यमान   अभिविनीत   अभिषेक   अभिष्य   अभिसंहरणम्   अमात्य   अमृत   अरत्नि   अर्थ   अर्ध   अवक्षिप्   अवरुद्ध   अवस्तार   अविप्रतिपत्ति   अश्यानम्   अश्व   अस्वामिन्   अहि   आकर   आक्रन्द   आक्षपटलिक   आटविक   आत्ययिक   आदि   आधानम्   आधिमासिक   आनन्त्यम्   आन्वीक्षिकी   आम्भीय   आय   आयति   आरालिक   आलकन्दकम्   आसनम्   आसार   आस्तरक   आहितक   इन्द्र   उञ्छ   उत्तर   उत्थान   उत्पात   उत्सेक   उत्सेध   उदारहणम्   उदास्थित   उदित   उपग्रह   उपजाप   उपधा   उपनिपात   उपयुक्त   उपरोध   उपशीर्षकम्   उपस्थानम्   उपांशु   उपाय   उभय   ऋण   ऐष्टकम्   औदार्यम्   औपनिधिक   औपपादिक   औरभ्रकम्   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP