Dictionaries | References
s

sun

   
Script: Latin

sun     

 पु. सूर्य

sun     

भूगोल  | English  Marathi
 पु. सूर्य

sun     

Student’s English-Sanskrit Dictionary | English  Sanskrit
sun,s.रविः, सूर्यः, आदित्यः, भानुः, सवितृ, अर्कः, भास्करः, दिनकरः, दिवाकरः, मा- -र्तंडः, मरीचिन्, विवस्वत्, मित्रः, खगः, पूषन्, भास्वत्, and comp. of ‘Hot’ with ‘Ray’, Ray’ with सहस्र, पतिः with ‘Day’: उष्णरश्मिः, सहस्रकिरणः सहस्र- -धामा, दिनपतिः &c.
ROOTS:
रविसूर्यआदित्यभानुसवितृअर्कभास्करदिनकरदिवाकरमार्तंडमरीचिन्विवस्वत्मित्रखगपूषन्भास्वत्सहस्रपतिउष्णरश्मिसहस्रकिरणसहस्रधामादिनपति
2आतपः ‘morning s. बालातपः, बालार्कः; ‘exposed to the sun’ आतपे दत्तं, आतपायोज्झितं (धान्यं); ‘s. -beam’ सूर्यकिरणः, अंशुः;See
ROOTS:
आतपबालातपबालार्कआतपेदत्तंआतपायोज्झितंधान्यंसूर्यकिरणअंशु
Ray; ‘s. -day’ रविवारः-वासरः, भानुवासरः; ‘s. -dial’ सूर्यघटी; ‘s. -rise’ सूर्योदयः, उदयः; ‘s. -set’ अस्तमनं, अस्तः, दिनांतः; ‘at s. -set’ अस्तं गते रवौ; ‘at s. -rise’; समुदिते रवौ ‘from, s. -stroke’ आतप- -लंघनात् (S. 3); ‘s. -shine’ सूर्यातपः, प्रकाशः, सूर्यालोकः.
ROOTS:
रविवारवासरभानुवासरसूर्यघटीसूर्योदयउदयअस्तमनंअस्तदिनांतअस्तंगतेरवौसमुदितेरवौआतपलंघनात्सूर्यातपप्रकाशसूर्यालोक
-ny,a.सौर (रीf.) (s.) in comp.
ROOTS:
सौररी
2सूर्यतप्त, आतपव्याप्त, आ- -तपाक्रांत; आतपवत्, सातप.
ROOTS:
सूर्यतप्तआतपव्याप्ततपाक्रांतआतपवत्सातप

sun     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
SUN , s.सूर्य्यः, रविःm., भानुःm., अर्कः, आदित्यः, भास्करः, सविताm.(तृ), अर्य्यमाm.(न्), विवस्वान्m.(त्), दिवाकरः, सूरः. The sun has innumerable names in Sanskrit, many of which are more properly epithets than names. Some of them are here collected with their meanings. —
(As begetter and nourisher of all things, he is called) सविताm.(तृ), सावित्रः,पूषाm.(न्), विश्वपाःm.
(As causing day-light) दिनकरः,दिवसकरः, दिवाकरः, दिनकृत्m., प्रभाकरः, विभाकरः, अहस्करः,भास्करः. —
(As lord of the day) अहष्पतिःm., दिनपतिः, द्युपतिःm., दिनप्रणीःm.
(As gem of the day) दिनमणिःm., दिवामणिःm.
(As gem of the sky) नभोमणिःm., खमणिःm., वियन्मणिःm.
(Enemy of darkness) तिमिररिपुःm., ध्वान्तारातिःm., तमोनुदः,तमोपहः. —
(Receptacle of light) भाकोषः, तेजःपुञ्जः. —
(Circle of light) भानेमिःm.
(Meteor of the sky) खखोल्कः. —
(The illu- minator of the sky) खद्योतनः, प्रद्योतनः, विरोचनः. —
(Eye of the sky) नभश्चक्षूःm.
(Eye of the world) जगच्चक्षूःm.(स्),लोकचक्षूःm.
(Beholder of the deeds of the world) कर्म्म-साक्षीm.(न्), जगत्साक्षीm.
(Lord of the constellations) ग्रहराजः, ग्रहपतिःm., तपताम्पतिःm., त्विषाम्पतिःm.
(Having a thousand rays) सहस्रकिरणः, सहस्रांशुःm.
(Garlanded with rays) किरणमालीm.(न्), अंशुमालीm., मरीचिमालीm.
(Pos- sessed of rays) अंशुमान्m.(त्), गभस्तिमान्m., अंशुधरः, किरणः,गभस्तिःm.
(Lord of the rays) अंशुभर्त्ताm.
(Wielding rays) अंशुहस्तः, गभस्तिहस्तः, अंशुवाणः. —
(Having hot rays) चण्डांशुःm., चण्डकिरणः, घर्म्मांशुःm., तिग्मांशुःm., तीक्ष्णांशुःm., खरांशुःm., चण्ड-रश्मिःm., चण्डमरीचिःm., उप्मरश्मिःm., चण्डदीधितिःm., अशीत-मरीचिःm., अशीतकरः. —
(Having bright rays) शुभ्ररश्मिःm.
(Possessed of light) प्रतिभावान्m.(त्), भास्वान्m., विभावान्m., ज्योतिप्मान्m., विभावसुःm.
(The inflamer, or warmer) तपनः,तापनः. —
(The Ripener) पचतः, पचेलिमः. —
(The scorcher) शुष्णः. —
(Burner of the forehead) ललाटन्तपः. —
(The surpris- ing light) चित्रभानुःm.
(Sporting or roaming in the sky) गगणविहारीm., गगणाध्वगः, खगः, खचरः. —
(Symbol in the sky) गगणध्वजः. —
(Friend of the lotuses) पद्मबन्धुःm., पद्मिनीकान्तः,पद्मिनीवल्लभः. —
(Sprung from the lotus) पद्मगर्भः. —
(Seated on a lotus) पद्मासनः. —
(Holding a lotus in his hand) पद्मपाणिःm., पद्मकरः. —
(Drawn by seven horses) सप्ताश्वः. —
(Drawn by green horses) हरिदश्वः. —
(Ever-moving) सदागतिःm.
(Lord of life) जीवितेशः. —
(Possessed of jewels) मणिमान्m.
(Best of deities) मुरोत्तमः. — (As son of Kaśyapa) काश्यपेयः, काश्य-पिःm. — (As descended from Mṛtanda) मार्त्तण्डः, मृताण्डः,मृतण्डः. —
(As having been shorn of his beams by Visva- karma, the architect of the gods) विकर्त्तनः. — (As identified with the 12 ādityas) द्वादशात्माm.(न्), द्वादशात्मकः. The 12 ādityas are the offspring of Aditi, and are-the emblems of the sun in each month of the year. Hence they are identified with the sun itself. Their names are सूर्य्यः,वरुणः, वेदाङ्गः, भानुःm., इन्द्रः, रविःm., गभस्तिःm., यमः, स्वर्ण-रेताःm., दिवाकरः, मित्रः, विष्णुःm. Other names for the sun, of less obvious derivation are the following: पतङ्गः,पपीःm.(स्), हंसः, इनः, हेलिःm., मिहिरः, भगः, तरणिःm., मित्रः, भट्टारकः, व्रध्नः, अरुणः, विश्वकर्म्माm., वरुणः, विष्णुः, कृष्णः. The following are the names of some of the sun's wives: छाया, अश्विनी, प्रभा, संज्ञा, विश्वकर्म्मसुता, त्वाष्ट्री, सवर्णा, शनिप्रसूःf., तपती, त्रसरेणुःm., वरी सौरी, सूर्य्या. His sons are यमः or वैवश्वतः, शनिःm., अश्विनौm. du. or अश्विनीकुमारौm. du., कर्णः,सावर्णिःm., सुग्रीवः, रेवन्तः, रैवतः;
‘his daughter, or the per- sonified Taptī river,’ तपती, तपनतनया, अर्कतनया;
‘his charioteer,’ अरुणः, अनूरुःm., काश्यपिःm., गरुडाग्रजः, सूरसूतः,सूर्य्यसारथिःm.;
‘three of his attendants,’ माठरः, पिङ्गलः, दण्डः;
‘a worshipper of the sun,’ सौरः;
‘the sun's disk,’ सूर्य्यमण्डलं,see DISK:
‘early morning sun,’ बालार्कः, बालातपः, बालमित्रः;
‘figure of the sun as drawn for worship,’ सूर्य्ययन्त्रं;
‘half- yearly passage of the sun,’ अयनं,see SOLSTICE;
‘mansion of the sun,’ सूर्य्यनक्षत्रं, महानक्षत्रं;
‘region of the sun,’ सूर्य्य-लोकः. —
(Sun and moon) सूर्य्यचन्द्रमसौm. du., चन्द्रार्कौm. du., दिवाकरनिशाकरौm. du., पुष्पवन्तौm. du., पुष्पदन्तौm. du.
ROOTS:
सूर्य्यरविभानुअर्कआदित्यभास्करसविता(तृ)अर्य्यमा(न्)विवस्वान्(त्)दिवाकरसूरसावित्रपूषाविश्वपादिनकरदिवसकरदिनकृत्प्रभाकरविभाकरअहस्करअहष्पतिदिनपतिद्युपतिदिनप्रणीदिनमणिदिवामणिनभोमणिखमणिवियन्मणितिमिररिपुध्वान्तारातितमोनुदतमोपहभाकोषतेजपुञ्जभानेमिखखोल्कखद्योतनप्रद्योतनविरोचननभश्चक्षूजगच्चक्षू(स्)लोकचक्षूकर्म्मसाक्षीजगत्साक्षीग्रहराजग्रहपतितपताम्पतित्विषाम्पतिसहस्रकिरणसहस्रांशुकिरणमालीअंशुमालीमरीचिमालीअंशुमान्गभस्तिमान्अंशुधरकिरणगभस्तिअंशुभर्त्ताअंशुहस्तगभस्तिहस्तअंशुवाणचण्डांशुचण्डकिरणघर्म्मांशुतिग्मांशुतीक्ष्णांशुखरांशुचण्डरश्मिचण्डमरीचिउप्मरश्मिचण्डदीधितिअशीतमरीचिअशीतकरशुभ्ररश्मिप्रतिभावान्भास्वान्विभावान्ज्योतिप्मान्विभावसुतपनतापनपचतपचेलिमशुष्णललाटन्तपचित्रभानुगगणविहारीगगणाध्वगखगखचरगगणध्वजपद्मबन्धुपद्मिनीकान्तपद्मिनीवल्लभपद्मगर्भपद्मासनपद्मपाणिपद्मकरसप्ताश्वहरिदश्वसदागतिजीवितेशमणिमान्मुरोत्तमकाश्यपेयकाश्यपिमार्त्तण्डमृताण्डमृतण्डविकर्त्तनद्वादशात्माद्वादशात्मकवरुणवेदाङ्गइन्द्रयमस्वर्णरेतामित्रविष्णुपतङ्गपपीहंसइनहेलिमिहिरभगतरणिभट्टारकव्रध्नअरुणविश्वकर्म्माकृष्णछायाअश्विनीप्रभासंज्ञाविश्वकर्म्मसुतात्वाष्ट्रीसवर्णाशनिप्रसूतपतीत्रसरेणुवरीसौरीसूर्य्यावैवश्वतशनिअश्विनौअश्विनीकुमारौकर्णसावर्णिसुग्रीवरेवन्तरैवततपनतनयाअर्कतनयाअनूरुकाश्यपिगरुडाग्रजसूरसूतसूर्य्यसारथिमाठरपिङ्गलदण्डसौरसूर्य्यमण्डलंबालार्कबालातपबालमित्रसूर्य्ययन्त्रंअयनंसूर्य्यनक्षत्रंमहानक्षत्रंसूर्य्यलोकसूर्य्यचन्द्रमसौचन्द्रार्कौदिवाकरनिशाकरौपुष्पवन्तौपुष्पदन्तौ

sun     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
asmসূর্য , বেলি , সূৰুয , ৰবি , অৰুণ , দিবাকৰ , প্রভাকৰ , তপন , ভাস্কৰ , সবিতা , আদিত্য , চকা , চাকা , ভানু , দিননাথ , মিহিৰ , অংশুমান , ৰʼদ , সূর্যকিৰণ , সূর্যৰশ্মি , ৰবিকৰ , ৰবিজ্যোতি , ৰৌদ্রপ্রভা , সূর্যৰ ্ তাপ , সূর্য , সূৰজ , দিনমণি , সূর্য , সূর্য্য , দেওবাৰ , ৰবিবাৰ
bdसान , सानदुं , साननि सोरां , सानबिदुं , सान , सान , रबिबार , देवबार , रुबिबार
benসুর্য , রবি , ভাস্কর , মিহির , অংশুমান , অংশুমালী , দিবাকর , ভানু , সুরজ , প্রভাকর , দিনকর , আদিত্য , দিনেশ , সবিতা , পুষ্কর , আফতাব , রবিবার
gujસૂર્ય , સૂરજ , ભાનુ , દિવાકર , ભાસ્કર , પ્રભાકર , દિનકર , રવિ , આદિત્ય , દિનેશ , સવિતા , પુષ્કર , મિહિર , અંશુમાન , અગ , અદિત , અવિ , આફતાબ , અર્ક , સગસ્રકિરણ , મરીચી , દિવસેશ્વર , દિવસકર , દિવસનાથ , દિવામણિ , માર્તંડ , ધ્વાંતશત્રુ , ભૂતાક્ષ , ગર્વિષ્ઠ , તિમિરહર , નભશ્વર , નભોમણિ , ચક્રબંધુ , અરુણ , તપસ , અરુણસારથી , તપુ , તાપ , તડકો , આતપ , ધામ , નિદાઘ , રવિવાર , આદિત્યવાર , આતવાર , દિતવાર , આઇતવાર
hinसूर्य , सूरज , भानु , दिवाकर , भास्कर , प्रभाकर , दिनकर , रवि , आदित्य , दिनेश , सविता , पुष्कर , मिहिर , अंशुमान , अंशुमाली , अग , अदित , अवि , अनड्वान् , आफ़ताब , आफताब , अफ़ताब , अफताब , अब्जबाँधव , अब्जहस्त , खगपति , अर्क , सहस्रकिरण , मरीची , यमसू , दिवसेश , दिवसेश्वर , दिवस्पति , दिवसकर , अविनीश , दिवसकृत , दिवसनाथ , दिवसभर्ता , दिवावसु , दिवामणि , दीप्तकिरण , दीप्तांशु , सहस्रगु , मार्तंड , ध्वांतशत्रु , ध्वान्तशत्रु , ध्वांताराति , ध्वान्ताराति , भूताक्ष , गविष्ठ , धरुण , तिमिररिपु , तिमिरारि , तिमिरहर , विश्वप्रकाशक , विश्वप्स , स्वप्ननंशन , जगत्साक्षी , शीघ्रग , त्रयीतन , त्रयीमय , नभस्मय , नभश्चक्षु , नभश्चर , नभोमणि , चक्रबंधु , चक्रबन्धु , चक्रबांधव , चक्रबान्धव , तीक्ष्णांशु , तीक्ष्णरश्मि , तुंगीश , पद्मिनीकांत , पद्मिनीकान्त , पद्मिनीवल्लभ , पद्मबंधु , पद्मबन्धु , पद्मिनीश , पद्मगर्भ , तिग्मगर , अयुग्मवाह , द्युपति , द्युम्न , अरणि , अरणी , तपु , अरुण , दिव्यांशु , अरुन , अरुणसारथी , तमोहपह , निर्मुट , कालेश , चित्रभानु , गोकर , केश , तपस , अवबोधक , पर्परीक , वेदात्मा , वेद , गभस्ति , गभस्तिपाणि , गभस्तिहस्त , वरेय , धूप , घाम , आतप , सूर्यातप , अवदाध , निदाघ , सूर्य , सूरज , सूर्य , रविवार , इतवार , एतवार , रवि वासर , रविवासर , संडे , सन्डे , अत्तवार , अर्क , अर्कदिन , आदित्यवार , भट्टारकवार
kasآفتاباَختاب , تاپھ , آفتاب , آکھتاب , سِریہِ , آفتاب , سِریہِٕ , آتھٕوار
kokसूर्य , रवी , अरूण , भास्कर , दिनकर , आदित्य , दिवाकर , रत्नाकर , भानू , सौर , वत , न्हिमर , हुनेत , न्हिबर , सूर्य , सूर्य , आयतार
malസൂര്യന്‍ , ആദിത്യന്‍ , ദിവാകരന്‍ , ഭാസ്ക്കരന്‍ , അഹസ്ക്കരന്‍ , പ്രഭാകരന്‍ , ഞായര്‍ , ആര്യമാവു , ഭാസ്വ്വാന്‍ , സപ്താശ്വന്‍ , ഹരിദശ്വന്‍ , ഉഷ്ണരശ്മി , വികര്‍ത്തനന്‍ , അര്‍ക്കന്‍ , മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍ , മിഹിരന്‍ , അരുണന്‍ , പൂഷാവു , ദ്യുമണി , തരണി , മിത്രന്‍ , ചിത്രഭാനു , വീരോചനന്‍ , വിഭാവസു , ഗ്രഹപതി , ത്വിഷാമ്പതിയഹര്‍പതി , ഭാനു , ഹംസന്‍ , സഹശ്രാംസു , സവിതാവു , തപനന്‍ , രവി , പത്മാക്ഷന്‍ , തേജസാമ്രാശി , ഛായനാധന്‍ , തമിശ്രഹന്‍ , കര്‍മ്മസാക്ഷി , ജഗഛക്ഷു , അംശുമാലി , ത്രയീതനു , പ്രദ്യോതനന്‍ , വെയില്‍ , ആതപം , സൂര്യതാപം , സൂര്യന് , ആദിത്യന് , അഹസ്കരന് , സൂര്യന് , ഞായറാഴ്ച
marसूर्य , भानु , दिवाकर , भास्कर , प्रभाकर , दिनकर , मित्र , मिहिर , रवि , दिनेश , अर्क , सविता , गभस्ति , चंडांशु , दिनमणी , सहस्ररश्मी , रश्मीकर , सूर्यनारायण , आदित्य , अंशुमान , उन्ह , ऊन , सूर्य , सूर्य , रविवार
nepसुर्य , घाम , रवि , घाम , राप , आइतबार , रविबार
oriସୂର୍ଯ୍ୟ , ଭାନୁ , ଦିବାକାର , ଭାସ୍କର , ପ୍ରଭାକର , ଦିନକର , ରବି , ଆଦିତ୍ୟ , ଦିନେଶ , ସବିତା , ମି , ଖରା , ସୂର୍ୟତାପ , ନିଦାଘ , ଧୂପ , ଆତପ , ସୂର୍ଯ୍ୟ , ରବି , ସୂର୍ଯ୍ୟ
panਸੂਰਜ , ਧੁੱਪ , ਸੂਰਜ ਤਾਪ
sanसूर्यः , सविता , आदित्यः , मित्रः , अरुणः , भानुः , पूषा , अर्कः , हिरण्यगर्भः , पतङ्गः , खगः , सहस्रांशुः , दिनमणिः , मरीचि , मार्तण्ड , दिवाकरः , भास्करः , प्रभाकरः , विभाकरः , विवस्वान् , सप्ताश्वः , हरिदश्वः , चित्ररथः , सप्तसप्तिः , दिनमणि , द्युमणिः , दिवामणिः , खमणिः , खद्योतः , प्रद्योतनः , म्बरीशः , अंशहस्तः , लोकबान्धवः , जगत्चक्षुः , लोकलोचनः , कालकृतः , कर्मसाक्षी , गोपतिः , गभस्तिः , गभस्तिमान् , गभस्तिहस्तः , ग्रहराजः , चण्डांशु , अंशुमानी , उष्णरश्मिः , तपनः , तापनः , ज्योतिष्मान् , मिहिरः , अव्ययः , अर्चिः , पद्मपाणिः , पद्मिनीवल्लभः , पद्मबन्धुः , पद्मिनीकान्तः , पद्मपाणिः , हिरण्यरेतः , काश्यपेयः , विरोचनः , विभावसुः , तमोनुदः , तमोपहः , चित्रभानुः , हरिः , हरिवाहनः , ग्रहपतिः , त्विषाम्पतिः , अहःपतिः , वृध्नः , भगः , अगः , अद्रिः , हेलिः , तरूणिः , शूरः , दिनप्रणीः , कुञ्जारः , प्लवगः , सूनुः , रसाधारः , प्रतिदिवा , ज्योतिपीथः , इनः , वेदोदयः , पपीः , पीतः , आतपः , घर्मः , इद्धः , घृणः , घ्रंसः , झल्लिका , द्योत , तपनद्युतिः , पटोटजम् , सूर्यकान्तिः , सूर्यतेजः , सूर्यालोकः , सूर्यः , भानुवारः , रविवारः , रविवासरः , भानुवासरः , अर्कवारः , आदित्यवारः , भट्टारकवारः , अर्कदिनम् , अर्कः
tamசூரியன் , கதிரவன் , ஆதவன் , ஞாயிறு , திவாகரன் , ஆதித்தன் , கதிரோன் , இரவி , பகலவன் , கிரணான் , வெங்கதிர் , வெஞ்சுடர் , கதிர் , செங்கதிரோன் , ஆயிரங்கதிரோன்
telసూర్యుడు , భానుడు , దివాకరుడు , దినకరుడు , భాస్కరుడు , రవి , ఆదిత్యుడు , ప్రభాకరుడు , ఆదివారము , భానువారము , రవివారము , ఆదిత్యవారము
urdسورج , آفتاب , شمس , دھوپ , گھام , سورج کی تیز روشنی , اتوار , یک شنبہ

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP