Dictionaries | References
g

god

   
Script: Latin

god     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
asmদেৱতা , প্রতিমা , বিগ্রহ
bdमोदाइ , मोदाय , मुसुखा , मुर्ति
benপ্রতিমা
gujસગુણબ્રહ્મ , સાકારબ્રહ્મ , દેવતા
hinसगुण ब्रह्म , सरूप ब्रह्म , साकार ब्रह्म , आजानदेव , आजान देव , आजान देव , देवता , प्रतिमा , विग्रह , दैवत
kasفٔرٕشتہ , پۄتُل , بُت
kokसगूण ब्रह्म , आजानदेव , देवमनीस , मूर्त , मुर्ती
marदेव माणूस , मूर्ती , देवप्रतिमा
nepप्रतिमा , विग्रह
oriଦେବତା , ପ୍ରତିମା , ବିଗ୍ରହ
panਦੇਵਤਾ , ਮੂਰਤੀ , ਪ੍ਰਤੀਮਾ
sanसगुणब्रह्म , देवता , मूर्तिः , अर्चा , देवः , देवता , देवप्रतिकृतिः , प्रतिमा , देवप्रतिमा , देवताप्रतिमा , सुरः
telవిగ్రహము , ప్రతిమ
urdسگن برہما , دیوتا , مورتی , بت , صنم , مجسمہ

god     

 पु. देव
 पु. ईश्वर
 स्त्री. देवता

god     

Student’s English-Sanskrit Dictionary | English  Sanskrit
God,s.देवः, सुरः, अमरः, निर्जरः, विबुधः, सुपर्वन्m.,सुमनस्m.त्रिदिवेशः, दिवौकस् m.,आदितेयः, दिविषद्m.,लेखः, अदिति- -नंदनः, आदित्यः, ऋभुः, अस्वप्नः, अमर्त्यः, अमृतांधत्mबहिर्मुखः, क्रतुभुक्m., गीर्वाणः, दानवारिः, वृंदारकः, दैवतः-तं; ‘great g.’ परमेश्वरः, परमात्मन्;m. ‘god-dess’ देवी, भगवती, सुरांगना, देवपत्नी; in comp. words ex. by धर्म; ‘g. -father’ धर्मपितृ m, so धर्ममातृf.धर्मपुत्रः-त्री, धर्मकन्या- -सुता, &c
ROOTS:
देवसुरअमरनिर्जरविबुधसुपर्वन्सुमनस्त्रिदिवेशदिवौकस्आदितेयदिविषद्लेखअदितिनंदनआदित्यऋभुअस्वप्नअमर्त्यअमृतांधत्बहिर्मुखक्रतुभुक्गीर्वाणदानवारिवृंदारकदैवततंपरमेश्वरपरमात्मन्देवीभगवतीसुरांगनादेवपत्नीधर्मधर्मपितृधर्ममातृधर्मपुत्रत्रीधर्मकन्यासुता
-less,a.निरीश्वर, नास्तिक, अनीश्वरवादिन्.
ROOTS:
निरीश्वरनास्तिकअनीश्वरवादिन्
-lessness,s.मिथ्यादृष्टि f.,नास्तिकता.
ROOTS:
मिथ्यादृष्टिनास्तिकता
-like,a.देवतुल्य-रूप, देवोपम, दिव्य.
ROOTS:
देवतुल्यरूपदेवोपमदिव्य
-ly,a.धार्मिक (कीf.), धर्मनिष्ठ-परायण, पुण्यशील, पुण्यात्मन्, ईश्वर- -भक्त-पूजक.
ROOTS:
धार्मिककीधर्मनिष्ठपरायणपुण्यशीलपुण्यात्मन्ईश्वरभक्तपूजक
-liness,s.धर्मसेवा, पुण्यशी- -लता, ईष्वरभक्तिf.,श्रद्धा, &c.
ROOTS:
धर्मसेवापुण्यशीलताईष्वरभक्तिश्रद्धा
-ship,s. देवत्वं, देवभावः.
ROOTS:
देवत्वंदेवभाव
-Godsend,s.ईश्वरप्रेरित a.इव, ईश्वरप्रसादः, सौभाग्यं, लक्ष्मीदत्तं.
ROOTS:
ईश्वरप्रेरितइवईश्वरप्रसादसौभाग्यंलक्ष्मीदत्तं

god     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
GOD , s.
(The Supreme Being) ईश्वरः, परमेश्वरः, परेश्वरः, परमात्माm.(न्). —
(A god) देवः -वता, सुरः, अमरः, विबुधः, अनिमिषः, अजरः,चिरायूःm.(स्), सुचिरायूःm.(स्), भगवान्m.(त्). —
(The Creator) सर्व्वस्रष्टाm.(ष्टृ), धाताm.(तृ), विधाताm., जगत्कर्त्ताm.(र्त्तृ), विश्वसृक्m., भूतादिःm., सात्n.
(God of gods) ईश्वरेश्वरः;
‘city god,’ नगरदेवता. —
(Self-existent) स्वयम्भूःm.
ROOTS:
ईश्वरपरमेश्वरपरेश्वरपरमात्मा(न्)देववतासुरअमरविबुधअनिमिषअजरचिरायू(स्)सुचिरायूभगवान्(त्)सर्व्वस्रष्टा(ष्टृ)धाता(तृ)विधाताजगत्कर्त्ता(र्त्तृ)विश्वसृक्भूतादिसात्ईश्वरेश्वरनगरदेवतास्वयम्भू
GOD , s.
(Of gods) देवाधिदेवः;
‘inferior g.,’ उपदेवः, उपदेवता;
‘local g.,’ स्थलदेवता;
‘presiding g.,’ अधिदेवः, अधिदेवता;
‘tutelar g.,’ इष्टदेवः, इष्टदेवता;
‘recitation of the names of g.,’ नामोच्चारणं;
‘mother of the g.,’ अदितिःf.;
‘of the Daityas or demons,’ दितिःf.
ROOTS:
देवाधिदेवउपदेवउपदेवतास्थलदेवताअधिदेवअधिदेवताइष्टदेवइष्टदेवतानामोच्चारणंअदितिदिति

Related Words

god-child   god-daughter   belly-god   demi-god   god   god emanation   god-fearing   god from the machine   act of god   word of god   ईश्र्वरी इच्छा   ईश्र्वरेच्छा   ईश्वरीइच्छा   जगजेठी   चित्साक्षी   गतिदाता   ईश्र्वरभक्ति   ईश्र्वरी क्षोभ   ईश्वरक्षोभ   ईश्वरीक्षोभ   ईश्वरभक्ति   मन्मथमन्मथ   पर्जन्यावात   अचिंत्याव्यक्त   सुरभाव   सूर्यपति   अदानव   अदैतेय   अनन्यदेव   असुरार्दन   जगद्भूषण   चित्तचालक   अपरोक्ष ज्ञान   कर्ताहर्ता   कर्त्ताहर्त्ता   ईश्वरकृपा   ईश्वरनियमित   ईश्वरनिषेध   ईश्वरपूजा   ईश्वरसाक्षात्कार   ईश्वरसेवा   ऊदलेश्वर   कंजसू   मृगाङ्कबन्धु   मृत्युराज्   मणिशृङ्ग   त्रिदिविन्   धृषाण   देवतार्जन   देववधू   देवसात्भू   देव्यम्   द्युजन   धर्मदेव   क्षोणीदेव   परमेश्वरप्रणिधान   पुष्पपत्रिन्   पुष्पबा   लतान्तबाण   रूपेश्वर   वायुन   विश्वजीवन   शिवनारायण   समुद्रदेव   संसारसाक्षी   वसंतमाधव   हणुमंत   हृदयविश्राम   सूर्याणी   गांवदेवता   अतिदेव   अभेदभक्ति   ईश्वरीआनंद   प्रद्युम्नक   देवत   निजानंद   परमपुरुष   प्रकर्षक   jove   हेवज्र   होमणें   सुरगति   सोमलोक   अनन्यभक्ति   कषक   कामदेवत्व   कामदेवमय   कल्लालेश   ईश्र्वरी लीला   अमृतप्राशन   अमृतप्रासिन्   अम्बुजभू   अर्धमानुष   कुसुममार्गण   बर्हिःशुष्मन्   बर्हिर्ज्योतिस्   बापा   भास्करनन्दिन्   भुवनौकस्   मखांशभाज्   
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP