Dictionaries | References

होता माल

वाढत्या प्रमाणांत किंमत, चांगुलपणा असणारी वस्तु.

Related Words

माल   नंबरी माल   बैतल माल   (कोणी एक माल) सई करणें-म्हणणें   मालके माल   तयार माल   ढिला माल   मालचा माल   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   होता कीं नव्हता करणें   होता जिवा म्हणून बचला-वांचला शिवा   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   होता माल   चोरीचा माल घेतो तोहि चोरच   होता   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   आपापाचा माल गपापा   पडे झडे, माल वाढे   होता काळ   माल-माल खाणें   ईश्र्वर होता पाठमोरा, नसतीं विघ्नें येती घरा   बाजीराव होणार होता, पण कोंबडा पादला   होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी   सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता   गाढवापुढें वाचली गीता, कालचा-रात्रीचा गोंधळ बरा होता   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   गाढवापुढे वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता   बुढ्ढा - बाला बराबर होता हैं   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   चोरीचा माल   हरामाचा माल जिरत नाहीं   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   मखमल-माल   चांगला माल लौकर खपतो   हपापाचा माल गपापा   मराठया म्हणींचा माल, शहाण्यानें घ्यावा खुशाल   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   माल चोख, पैसा रोख   पापीका माल, खाय चंडाल   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   जसा माल, तसे मोल   हपाप-हपापाचा माल गपापा   माल वथरणें   आयतमार (माल) आणि खायला तयार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP