Dictionaries | References

होता माल

वाढत्या प्रमाणांत किंमत, चांगुलपणा असणारी वस्तु.

Related Words

माल   नंबरी माल   हळखळीचा माल   बैतल माल   हळहळीचा माल   (कोणी एक माल) सई करणें   मालके माल   तयार माल   ढिला माल   मालचा माल   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   होता कीं नव्हता करणें   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   चोरीचा माल घेतो तोहि चोरच   होता माल   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   होता   आपापाचा माल गपापा   पडे झडे, माल वाढे   होता काळ   हपापाचा माल गपापा   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   ईश्र्वर होता पाठमोरा, नसतीं विघ्नें येती घरा   बाजीराव होणार होता, पण कोंबडा पादला   सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता   होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   गाढवापुढे वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता   गाढवापुढें वाचली गीता, रात्रीचा गोंधळ बरा होता   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   चोरीचा माल   चांगला माल लौकर खपतो   माल चोख, पैसा रोख   पापीका माल, खाय चंडाल   प्रीत जडे मेंडकीसे पद्‌भिनी क्या माल है   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   जसा माल, तसे मोल   माल वथरणें   आयतमार (माल) आणि खायला तयार   हरामाचा माल जिरत नाहीं   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   अपापाचा माल गपापा (जायचाच)   माल खाणें   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   मराठया म्हणींचा माल, शहाण्यानें घ्यावा खुशाल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP