Dictionaries | References

हिसाब काय आहे

काय किंमत आहे ? एवढी भीति कशाला ! या अर्थी. ‘ गनीमाचा हिसाब काय आहे ?....तुम्हीच लोक या राज्याची पोटतिडीक धरिता तेव्हां औरंगजेबाचा हिसाब धरीत नाहीं.’ -रा १
ले. ३४७.

Related Words

काय   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   काय म्‍हणून   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   अशी आहे तशी आहे   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   मीच काय तो शहाणा   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   जो असे अविचारी, तो काय न करी   वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   ऐकलेले चाटून येतें काय?   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   तूं कर वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   गांवात गाढवाची काय खोट?   शेकणें हें अर्धा वैद्य आहे   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP