Dictionaries | References

हिर्‍याची परीक्षा घणावांचून होत नाहीं

मौल्‍यवान वस्‍तूची परीक्षाहि मोठी कडक व कठीण असते. हिर्‍याची परीक्षा होण्यास त्‍याला घणाचे घाव सहन करावे लागतात. त्‍याप्रमाणे उत्तम मनुष्‍याची योग्‍यता चांगलया कठिण कसोटीशिवाय होत नाही. तु०-हिरा ठेवितां ऐरणी। वांचे मारितां जो घणी। तोचि मोल पावे खरा। करणीचा होय चुरा।। -तुगा २३०३. तुका म्‍हणे तोचि हिरा। घनघायें निवडे पुरा।-तुगा ३२६६.
. आपत्कालांत थोर माणसांचे गुण चांगले कसाला लागतात.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   दुबळ्याला देववत नाहीं, फाटक्याला शिववत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   धाकासारखी चीज नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   परीक्षा करणें   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   स्वभावाला औषध नाहीं   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP