Dictionaries | References

हिरा तो हिरा, गार ती गार

हिरा हा गारेपेक्षां केव्हांहि श्रेष्ठ ठरणार. या दोघांचीं योग्यता कधींहि सारखी होणें नाहीं. त्याप्रमाणें थोर माणसें हीं केव्हांहि थोरच व हलकीं तीं हलकीं राहातात. तु.- (अ) जरि उकिरडयांत पडला, मळला न हिरा तथापि सामान्य l-मोसन्मणिमाला २७. (आ) आंतहि अधचि. गारा वेचुनि टाकील कां कवि हिर्‍यातें ? ll-मो आदि, २९-४२. (इ) जरि केंडिला तरि हिरा, स्तविविलाचि शिरीं चढे न शिरगोळा l- मो आदि २८.४४.

Related Words

हिरा   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हगे तो तगे   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   अति उदार तो सदा नादार   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   जो तो आपापले घरचा राजा   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   मेरे गल्लीमे तो आव   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मीच काय तो शहाणा   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP