Dictionaries | References

हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll

हिरा हा ऐरणीवर ठेवून मोठया हातोडयानें त्याजवर मारलें असतांहि जो फुटला नाहीं तोच खर्‍या किंमतीला उतरतो दुसरे जे बनावट असतात त्यांचे धावाबरोवर पीठ होतें. [ करणीचा = बनावट ]- तुगा २
( जोग कृत).

Related Words

हिरा   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   आर्जवून न भुलवी, तो मित्र खरा भावी   पडियाका मोल देना, भैस उसके साथ लेना   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   अमर्यादेनें मौजा मारिती, होय पापाची भरती   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   जो उशीरानें उठे, त्‍याचें काम शेष सांठे   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   हाडांचा चुरा होणें   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   न मागे तयाची रमा होय दासी।   लटिकयाचें आंवतणें जेविलिया साच। कायत्या विश्र्वास तोचि खरा॥   आळसानें जो घेरतो तो मढ्यासारखा दिसतो   अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   पाण्यांत म्हैस, बाहेर मोल   निष्ठुरतेपासून, सूड होय निर्माण   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   ठेवितां चांगली रीती, दैवगती उघडती   काडीमात्र अकलेचे तोल, भाराभर विद्येचे मोल (सारखेच)   काका मामा केहेवाना, ने गांठे होय तो खावाना   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   तरवारिच्या धारेपुढे राव येत, पोण जिभेपुढे राव न जो   जो तो आपलें घोडें पुढें ढकलतो   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जो असे अविचारी, तो काय न करी   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   जो हंडीमें होगा, सो रकाबीमें आवेगा   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   दुडवा मोल उसणें घेतिल्याक गोत्तु   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   जी स्‍त्री मूळची वाईट, जपून न होय नीट   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   सकाळचा रामराम म्हणजे मृत्यूचेंच बोलावणें होय   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   अन्न वस्त्र आणि पत उद्योगानें होय प्राप्त   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   जो तो आपापले घरचा राजा   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP