Dictionaries | References

हा सूर्य हा जयद्रथ

समोरा समोर गोष्टी मांडणें. सूर्य पहा. पार्था वो रवि हा, जयद्रथहि हा, हें लक्ष लावा बरें । बोले अर्जुन ‘ लाविलें. ’ हरि वदे, ‘ मारी ’ जगच्छेखरें । ऐसें त्याप्रति बोधितां झडकरीं त्या सैधवाचा गळा । केला तोडुनि अर्धचंद्रविशिखें कीं मस्तकावेगळा. ॥ ’ -वामन ( जयद्रथवध ) द्रोण १४६. ‘ जयंतरावाला बोलावतों म्हणजे हा सूर्य आणि हा जयद्रथ होऊन निकाल लागेल. ’ -श्रमसाफल्य २.१.

Related Words

सूर्य   हा   हा सूर्य हा जयद्रथ   डोईवर सूर्य येणें   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   पश्चिमेस सूर्य उगवणें   हर्ष काल हा पाप काल असतो   मळपारि धूळ उडैल्यारि सूर्य निपतवे?   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   हा ण   कलहवृद्धि न करावी हा थोरांचा संप्रदाय आहे   संकटकाल हा मित्रत्वाची कसोटी आहे   मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   कायदा हा गाढव आहे   आत्महित हा धर्म, आत्मनाश हा अधर्म   अहद दर्या तहद सूर्य   भाजलेला मुलगा हा अग्नीस भीत असतो   अंधार हा चोरास पथ्य   झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु, परंतु यासम हा।   मृत्यु हा पक्षपाती नाहीं   नेहमींचा पाहुणा हा तिसर्‍या दिवशीं दिवाणा   अनाथावर कृपा करावी हा मार्ग सोपा   संकटकाल हा वाईटाचें घर आहे   सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार   निद्रेचा भंग हा प्रकृतीला रोग   दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥   सुसंगति हा गाढवाचा सद्‍गुण   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   हा दाम हें काम   हा घोडा आणि हें मैदान   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   हा मी का तो मी   विलो तो भिलो हा?   विधि चुकल्याविण नियम करी, मनुष्य हा चुकांची शिदोरी   हा रामपहारा आहे   मूर्खापुढें वाचली गीता, हा अध्याय कोणता?   सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   हा हू   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   तळहातानें चंद्र सूर्य झांकत नाहीं   पूर्वेचा सूर्य पश्चिमेस उगवणें   सूर्य तपतो आहे   सूर्य दाखविण्याकरतां दिवटी पेटविणें   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP