Dictionaries | References

हात स्वर्गाला पोहोंचणें

कृतकृत्य होणें
ध्येय गाठणें. शतकृत्य करणें. ‘ नोकरी मिळाली म्हणजे तुझे हात काही स्वर्गाला पोहोचणार नाहींत.’-प्रो. ना. के. बेहरे-आजकालचीं पोरें.

Related Words

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   हात मेटीं   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   ढुंगणास हात पोचणें   अंधके हात बटेर   दोन डगरीवर हात ठेवणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   मांडे केले, हात झाडले   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP