Dictionaries | References

हात मारणें

( पैसा इ.) बळकावणें.
( अन्नावर ) ताव मारणें.
विविध क्रिया करणें.

Related Words

हात मारणें   हात मारणें   लात-लाथ-लाथ मारणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   वठठया-वठठया मारणें-हाणणें-ठोकणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   दांडी मारणें   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   ताव देणें-मारणें   दुरेघी मारणें   नांगी मारणें   हांक मारणें   हात (ता-तो) फळी   गांडीवर फुली मारणें   जगाला लाथ मारणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   पाणी मारणें   बुट्टीस मारणें   अंगीं माशा मारणें   अघाडी मारणें   आग मारणें   आडून गोळी मारणें   उपकारांनी मारणें   उष्टया हाताने कावळा न मारणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एका दगडानें दोन पक्षी मारणें   (एखाद्या खाद्यावर) ताव देणें-मारणें   (एखाद्या वस्‍तूवर, पैशावर) ताव देणें-मारणें   करडा हात   खुंटी मारणें   खरका मारणें   खश मारणें   गिर्‍हाईक मारणें   गोळा मारणें   घाण-वास मारणें   घोडे मारणें   छड्डू मारणें   जगाला लाथ मारणें   डूब मारणें   डोळे मोडणें-मारणें   तर(ल)वार गाजविणें-मारणें   दंडची मारणें   दणका मारणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दांडी मारणें   दाहाचा हात   नथींतून तीर मारणें   पुढें वाढलेल्या पानास लाथ मारणें   पदराला-स गांठ बांधणें-मारणें   पाचर मारणें   पाणी मारणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पारा मारणें   फुंकर मारणें   फलकारा-फलकारे मारणें   बगलेंत मारणें   बगल मारणें   बुट्टीस मारणें   बैठक मारणें   बांगडी मारणें   बाजू मारणें   बायकोच्या नथींतून तीर मारणें   बाला देणें-मारणें   बाह्या थापटणें-पिटणें-मारणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   भरारी मारणें   मूठ मारणें   मुढ्ढ्याचा हात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.