Dictionaries | References

हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये

परधर्मीयांच्या हातचें एखादे वेळेस खाल्यास हरकत नाहीं परधर्मात जाऊं नये
त्यांच्याशीं लग्नव्यवहार करुं नये. ‘ परजातीमध्यें आपणास न जाण्याची जेवढी म्हणून पराकाष्ठ होईल तेवढी करावी आपल्यामध्यें एक म्हण आहे कीं, हात०- आजोच १६७.

Related Words

हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   पायापुढें दोनच हात पाहणें   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   देवावर हात ठेवणें   हाड गळुन मांस येणें   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   किसका हात चले, किसकी जबान चले   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   हत्तीशीं वारगोळें करुं नये   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   संवयेचो हात तॉंणा वता   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   नये   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात कापून देणें   हात फिरणें   तळें पाहून रेडयाला सोडूं नये, महारवाडा पाहून महाराला सोडूं नये   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   दरिद्री हाड   हात गोड कीं हाट गोड   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   हात लावणें, हातभर लावणें   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   मापटयावर हात घेणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   अधोर्‍याचा रीण अवकळ्याची चाकरी कधीं करुं नये   अन्न जळ अंधारांत घेऊं नये   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपलें मत विचारल्याविना देऊं नये   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उरावरचा हात   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   करडा हात   करून दाखवावें, बोलून दाखवूं नये   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   कान द्यावा पण कानु देऊं नये   कान द्यावा पण कोन देऊं नये   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   कोणत्‍याहि कामात भट पडूं नये   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   कोणाचा आब जाऊं देऊं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   कोणास कोणी हंसूं नये   खवाट्याचें हाड   गांडीवरचा घाव झांकतां नये आणि दाखवितां नये   घ्राणींतल्‍यान वचचें पोण्ण दिवाणांतल्‍यान वच नये   घासून घ्‍यावें पण हांसून घेऊं नये   घोड्यामाक्षि उबरू नये, राया इदरारि राबू नये   चहाडखोराचा इतबार करूं नये   चार माणसांचा हात वैर्‍यावर पडूं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   चोरापाशीं द्यावें पण पोरापाशीं देऊं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ज्‍याला तोफेच्या आवाजाचे भय वाटतें, त्‍यानें समरागणांत जाऊं नये   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   जिबेक हाड ना   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   डोळा तर फुटूं नये आणि काडी तर मोडूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP