Dictionaries | References

हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये

परधर्मीयांच्या हातचें एखादे वेळेस खाल्यास हरकत नाहीं परधर्मात जाऊं नये
त्यांच्याशीं लग्नव्यवहार करुं नये. ‘ परजातीमध्यें आपणास न जाण्याची जेवढी म्हणून पराकाष्ठ होईल तेवढी करावी आपल्यामध्यें एक म्हण आहे कीं, हात०- आजोच १६७.

Related Words

हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   पायापुढें दोनच हात पाहणें   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   देवावर हात ठेवणें   हाड गळुन मांस येणें   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   किसका हात चले, किसकी जबान चले   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   हत्तीशीं वारगोळें करुं नये   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   संवयेचो हात तॉंणा वता   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   नये   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   तळें पाहून रेडयाला सोडूं नये, महारवाडा पाहून महाराला सोडूं नये   हात कापून देणें   हात फिरणें   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   करडा हात   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   कान द्यावा पण कोन देऊं नये   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   कोणास कोणी हंसूं नये   खवाट्याचें हाड   गांडीवरचा घाव झांकतां नये आणि दाखवितां नये   घ्राणींतल्‍यान वचचें पोण्ण दिवाणांतल्‍यान वच नये   घोड्यामाक्षि उबरू नये, राया इदरारि राबू नये   चुकी झाली तर हरकत नाहीं पण चुकारपणा करूं नये   चहाडखोराचा इतबार करूं नये   चार माणसांचा हात वैर्‍यावर पडूं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ज्‍याला तोफेच्या आवाजाचे भय वाटतें, त्‍यानें समरागणांत जाऊं नये   डोळा तर फुटूं नये आणि काडी तर मोडूं नये   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   दहा मरावे पण दहांचा पोषिंदा (पालनवाला) मरूं नये   दावतां नये, दडवतां नये   दाहाचा हात   नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   पदरचें खावें पण नदरचें खाऊं नये   परंतु   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पोकळ लागलें (मऊ सांपडले) म्हणून कोपरानें खणूं नये   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   पोटचा द्यावा पण पाठचा देऊं नये   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   फळ पिकल्याशिवाय तोडूं नये आणि गळूं पिकल्याशिवाय फोडूं नये   बादशहास बादशाही झाली, म्हणून पिंजार्‍यानें तार तोडूं नये   बोंबलणें-बोंबलता हात   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   भिकारी-भिकारी हाड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.