TransLiteral Foundation

हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये

परधर्मीयांच्या हातचें एखादे वेळेस खाल्यास हरकत नाहीं परधर्मात जाऊं नये
त्यांच्याशीं लग्नव्यवहार करुं नये. ‘ परजातीमध्यें आपणास न जाण्याची जेवढी म्हणून पराकाष्ठ होईल तेवढी करावी आपल्यामध्यें एक म्हण आहे कीं, हात०- आजोच १६७.

Related Words

हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   पायापुढें दोनच हात पाहणें   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   देवावर हात ठेवणें   हाड गळुन मांस येणें   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   किसका हात चले, किसकी जबान चले   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   हत्तीशीं वारगोळें करुं नये   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   संवयेचो हात तॉंणा वता   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   नये   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात कापून देणें   हात फिरणें   तळें पाहून रेडयाला सोडूं नये, महारवाडा पाहून महाराला सोडूं नये   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   दरिद्री हाड   हात गोड कीं हाट गोड   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   हात लावणें, हातभर लावणें   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   मापटयावर हात घेणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   अंगीं भरलासे ताठा, बळणीं नये जैसा खुंटा   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   अधिक उणें ताणूं नये ताणल्यानें पडतें फाटफाट   अधिर्‍याचें घेऊन कर्जबाजार्‍याला देऊं नये   अधोर्‍याचा रीण अवकळ्याची चाकरी कधीं करुं नये   अन्न जळ अंधारांत घेऊं नये   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अपुत्रिकाचें अन्न खाऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अवसान सोडूं नये   असे अंमलाचा जोर, म्हणून जाळूं नये उन्हापाण्यानें घर   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणास लोटूं नये   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणांस लोटूं नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपलें मत विचारल्याविना देऊं नये   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   आपल्या बळें बांधावी (घालावी) कांस आणि कोणाचीहि करूं नये आस   आपला भात आखडला हात   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   आयतें सेवूं नये, कष्टाविणें राहूं नये   आले उरूस, चुकूं नये गुरूस   आशा आशिल्या साधूक, मीश्यो आशिल्या संन्याशाक नंबू नये   उचलला हात   उठा म्हणवरेक बैसू नये, वच म्हणवरेक राबू नये   उदकांतुं रावूनूं मांसळ्यांकडे वैर कर नये   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   उंदराच्या पोरानें लोखंडाशी खेळूं नये   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उफाड्याचें हाड   उरावरचा हात   उशीर लावूं नये कधीं, धर्म करावा आधीं   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   ऋषींचे कूळ आणि गंगेचे मूळ पुसूं नये   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   एकानें गाय मारली तरी दुसर्‍याने वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चळणे

 • क्रि. घसरणे , च्युत होणे , ढळणे , हलणे ; 
 • क्रि. फिरणे , भ्रष्ट होणे , वेड लागणे , क्षुब्ध होणे . 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

विविध पूजा अथवा होम प्रसंगी स्त्रीने पुरूषाच्या कोणत्या अंगास बसावे आणि हाताला हात कां लावावा?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,689
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,801
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.