Dictionaries | References

हात गगनाला पोंचणें

See also:  हात गगनाला पोंचविणें
महत्कृत्य करणें, करविणें. ‘ तिनें त्यांचे हात गगनाला पोंचविलें असें त्याला वाट्लें.’-V.S.2. १३५.

Related Words

वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   हात वळणें   देवावर हात ठेवणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   दोन डगरीवर हात ठेवणें   ढुंगणास हात पोचणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात हातांत देणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   पोंचणें   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात बांधणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   गगनाला गवसणी घालणें   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   मांडे केले, हात झाडले   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP