TransLiteral Foundation

हातीं पायीं चाळा, बोल ठेवी कपाळा

आपण स्वतःच्या आपल्या कृतीनें घात करुन घेऊन नशीबास दोष लावणें.

Related Words

चाळा   हातीं पायीं जीभा फुटणें   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   ठेवी   पायीं बांधणें   हातीं धोंडे घेणें   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   बालकाचे बोल बोबडेः माता पिता आइकती कोडें   बरी बोल बाचे, तुझें काय वेंचें?   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   पायीं लागणें   पायाचा गू पायीं पुसणें   उसन्या पायीं फासण्या   आल्या पायीं परतणें   बोल ठेवणें-लावणें   दुखणें हत्तीच्या पायीं येतें आणि मुंगीच्या पायीं जातें   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   बोलले बोल सिद्धीस नेणें   फजितीच्या पायीं घुंगरुं   बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करतां टीर कांपे ॥   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   पत्नी गोणाई राजाई। थकल्या नामदेवाच्या पायीं॥   बायकोचा बोल आणि चाटयाचा अंक कळत नाहीं   बोलण्यांत बोल नाहीं, करण्यांत मेळ नाहीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   आपण करी चाळा, बोल ठेवी कपाळा   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   गाणाराचा गळा, नाचणाराचा चाळा   गोडींत गोड, मुलाचे बोबडे बोल   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चांगले करी त्‍याला कोण बोल   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   चालत्‍या पायीं   चाळा   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   ज्‍याचें मरण ज्‍या ठायीं, तेथें जाई आपले पायीं   जेवणारानें पसरला-मांडला थाळा, पण वाढणाराचा (वाढणारणीचा) जाईना चाळा   ठेवी   दगड हातीं घेणें   दूध उघडें ठेवी, मांजराशीं बोल नाहीं   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   पुरुषांचा डोळा आणि स्त्रियांचा चाळा   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   बोल   बोल-बोल करणें   भरल्या पायीं   मनुष्य जातीचें मोल कृतीच आहे ऐसें बोल   मरण ज्याठायीं, चालून जाई आपल्या पायीं   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   माकडाचे वटकन् दरवेशाचे हातीं   मागल्या पायीं   माझें सावकाराशीं (मोल?) दामदुपटीचें बोल   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   रंग भोळा, पोटीं चाळा   रागाच्या हातीं देणें   राजाची कांती, लोकांच्या हातीं   राजाची शेंडी न्हाव्याच्या हातीं   वटकण-पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेश्याच्या हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गर्भवती

 • f  A pregnant female. 
 • A gravid or pregnant female. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

घराच्या दाराबाहेर शुभ-लाभ कां लिहीतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.