TransLiteral Foundation

हातीं घेतला फडा, बसणार वेडा

[ फडा=केरसुणी ] एकानें हातांत केरसुणी घेऊन झाडावयास सुरुवात केल्यावर दुसर्‍यानें तेथें बसून राहाणें शहाणपणाचें नाहीं. आपण जाण्याची ही सूचनाच समजून ताबडतोब चालूं लागावें.

Related Words

वेडा बागडा   हातीं पायीं जीभा फुटणें   फडा   म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   वेडा-वेडा पाऊस   हातीं धोंडे घेणें   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   आडजिभेनें पाहिलें, पडजिभेनें वास घेतला   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   वेडा ऊस   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   बहु घेतो तो वेडा नसतो   व्याध-व्याधाच्या गाण्यांत मृग वेडा होतो   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शेंडी हातीं येणें-जाणें   हातीं पायीं ठेवणें-धावणें-येणें-रेवणें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   आडजिभेनें पाहिलें, पडजिभेनें वास घेतला   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   खोटा तरी गांठचा, वेडा तरी पोटचा   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   चिखलांत दगड टाकिला आणि अंगावर शिंतोडा घेतला   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   जुलूम चालतो तेथें शहाण्याचा वेडा होतो   दगड हातीं घेणें   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   फडा   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   बहु घेतो तो वेडा नसतो   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   मूर्ख-मूर्ख आणि वेडा, त्यांची साक्ष सोडा   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   माकडाचे वटकन् दरवेशाचे हातीं   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   रागाच्या हातीं देणें   राजाची कांती, लोकांच्या हातीं   राजाची शेंडी न्हाव्याच्या हातीं   वेखंड-वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   वटकण-पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेश्याच्या हातीं   वेडा   वेडा ऊस   वेडा खुळा   वेडा झाला व कामांतून गेला   वेडा धोतरा   वेडा पीर   वेडा बागडा   वेडा मधुरा   वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें   वेडा-वेडा पाऊस   वेडा वांकडा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

monopoly revenue

 • एकाधिकार राजस्व 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

सोळा मासिक श्राद्धें कोणती ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.