Dictionaries | References

हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये

जवळ असेल तें घालवून दूरचें मिळर्‍याची आशा करणें व्यर्थ होय. तु०-1 A bird in the hand is worth two in the bush, 2 Quit not certainly for hope-Scoth. सवि २८६२. (गु.) हाथमानुं मेलाने कारवमानुं लेवा जाय.

Related Words

हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   गांडीचे सोडून डोक्‍याला गुंडाळणें   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   पाय भुईला लागूं न देणें   चोरा सोडून संन्यासा सुळीं   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   गरीबी प्रवेश करिती, तेथे प्रीति सोडून जाती   बागलाक येवंचो रुकु खिळी हाळतानें कातरं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   हातावर तुरी देऊन जाणें   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   एकास पळ म्हणणार, दुसर्‍यास पाठीस लावणार   चोंदी देऊन जाणें   धोतर सोडून नाचणें   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   खांदाडीस मेखा देऊन काम करणें   तिडका देऊन करणें   सात गांठी देऊन ठेवणें   निसरगांठ देऊन ठेवणें   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   बोरें घ्या बोरें, पाठीस लागलीं पोरें   मेंढीनें हुरळून वाघाचे पाठीस लागणें   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   शुक्लकाष्ठ (पाठीस) लागणें   चोर सोडून कोतवालास दंड   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   भात सोडावा साथ सोडूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP