Dictionaries | References

हती सुकल्यारुय गोठ्यांत बांदप आस व्हय


वाळून बारीक झालेला हत्ती गाईच्या गोठ्यांत कां बांधता येणार आहे ? मोठ्या माणसांचा मोठेपणा कांहीं कारणानें जरी नाहींसा झाला तरी त्यांना कांहीं साधारण माणसांत गणतां येत नाहीं.

Related Words

आस   हती सुकल्यारुय गोठ्यांत बांदप आस व्हय   आस-पास   श्र्वास तो आस   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   आपले बळें घालावी कांस, कोणाची न धरावी आस   हती पादता (पात्ता) हती पादता (पात्ता) फुस्स   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   अईन रावणाची व आस लेंडकाची   सुंब नाशिल्ले बांदप   गोठ्‌यांत जन्मणारा घोडा असूं शकत नाहीं   हतयाक घांट बांदूक जाय व्हय   दाय असतांना हात लासचो व्हय   जेवंक ना जाल्‍यार गोठ्यांत वाड   हत्ती वाळला म्हणून त्यास गोठ्यांत बांधू नये   गोठ्यांत गेल्‍लें गोरूं शेण केल्‍याशिवाय रावना   गोठ्यांत गाताडी, घराला म्‍हातारी   गोठ्यांत गाताडी, घरांत म्‍हातारडी   गुड्यारि आसति आंबे, समुद्रां आस मीठ, लोणचें करून बरणि हाडि   आस or आंस   पर आस, सदा निरास   हांडी-हांडीर आसा चेडो, भोवतो सगलो वाडो,-हांडीर आस चेडो, सोदता सगळो वाडो   बिगा-बिगानि आस, नित उपास   लांडग्याला घास आणि पुढच्याची आस   द्राक्ष्गाची माधुरी आणि फुलांचा वास, उत्तरोत्तर वाढे तयाची आस   मोव आस थै खणटा   कर्वा गयो आस, अने लिधी फांस   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   पारकी आस। सदा निरास   आपल्या बळें बांधावी (घालावी) कांस आणि कोणाचीहि करूं नये आस   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   शेजीची केली आस, तिळतिळ तुटे मांस   घाण्या बैलाने कितलें भोविलें तरी आशिले कडे आस?   अस्सल आसल्यारि वाडि आस   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   गांवु आशिल्‍लेकडे लावुं आस   जोंवर श्र्वास, तोंवर आस   माय मरो पण आस न मरो   पर की आस, सदा निरास   उबो आस मेरेन लॉंखाचो, मरत कूच फुकाचो   म्हातारी जाल्यार जांव, बाबडी घराक आधार आस   जबलग सास, तबलग आस   उज्जो मळ्ळारि आंग लासत्ता वै? उज्जो म्हळवार आग लासता व्हय?   भंगरा सूव मोणु दोलांतु गालुंवे? भांगरा सूय हमूण डोळयांत घालूं व्हय?   फायीं-फायीं मोर्तोलो म्होणु आजी फोंडातु पडप आस्सवे? फाल्यां मरतलो म्हणु आज फोंडांत पडप आसे व्हय?   हत्त-हत्ता कट्टीक कण्णटी जायवो? हात फोडाक हारसो जाय व्हय?   शेजीची केली आस आणि तीळ तीळ तुटे मांस   हतयाक घांट बांदूक जाय व्हय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP