Dictionaries | References

सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही

केतकीला जरी सुगंध असला तरी तिला फळ येत नाहीं व अंगाला कांटे असतात. याप्रमाणें ज्या ठिकाणीं एक गुण असतो तेथें इतर बाबतींत वैगुण्यहि असतेंच. सर्वतोपरी निर्दोष व गुणी अशी वस्तु मिळणें कठिण.

Related Words

कांटे   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   ह्याचें मला लहणें नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   करणीची बळें, अमृत फळें   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   कांहीचे बाहीं, कांहींच्या बाही   माणसाला मानीत नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   सांकव चोडोवनु फळें ताणव   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   धाकासारखी चीज नाहीं   स्वभावाला औषध नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP