Dictionaries | References

शंभर काशीकर, एक नाशिककर

नाशिककर इतका लबाड असतो तो शंभर काशीकरांसहि फसवूं शकतो
काशीकर हा एक लबाड तर नाशिककर शतपट लबाड! ही जुनी समजूत दिसते व तिला कांहीं कारणेंहि असावींत.

Related Words

एक   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एकनिष्ठ काशीकर   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   मनांत एक, जनांत एक   जनांत एक, मनांत एक   एक नन्ना सर्व साधी   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   ओठांत एक आणि पोटांत एक   शंभर नंबरी सोनें   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   सो हाट एक ओटेका काठ   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक डोळा   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   एक भाकरी सोळा नारी   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   (कोणी एक माल) सई करणें   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   पांच भ्रतार, एक नारी   एक ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें   करतो एक आणि भरतो एक   गांव म्‍हारवडा एक करणें   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एकल्याची एक वाट   एक डोसी ने सो जोशी   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   सगळा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   एक घाव कीं दोन तुकडे   मान कंबर एक करप   सब सोनारकी, एक लोहारकी   सब सुनारकी, एक लव्हारकी   सापाबरोबर बांधला बेडूक आणि एक नाहीं राहिला हाडूक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP