Dictionaries | References

शंभर आचारी नि स्वयंपाकाची नासाडी

वाजवीपेक्षां जास्त लोक एखाद्या कामांत पडले कीं त्यांचा परस्परांत उपयोग होण्याच्या ऐवजीं घोंटाळाच होण्याचा संभव अधिक असतो. Too many cooks spoil the broth.

Related Words

शंभर   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   शंभर पाहणें   शंभर वर्षें कागा, हजार वर्षें नागा   आथी गेली नि पोथी गेली   शंभर आचारी नि स्वयंपाकाची नासाडी   शंभर नंबरी सोनें   नि॥   हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   आठवणीला गोमेसारखे शंभर पाय असतात   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   नि पु ण   श्रीमंताचा केर नि गरिबचा शेर   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   शंभर रुपये तोळा बोलणें   बोलक्या सराफाचें सोनपितळ देखील खपतें आणि अबोल्या सराफाचें शंभर नंबरी सोनें देखील खपत नाहीं   नवें नवें नि खाटल्याभवतें भवें   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   माझें घ्या नि पांचांत न्या   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   शंभर बुडया मारुन गांड कोरडी दाखविणारा   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   ओलेंचिलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   सोम साळी नि मंगळ जाळी   ओलें फोलें शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   फेंड फुणकें नि हल्याचें मुणकें   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   ठाकरं नि लाकडं   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   शहाण्याला इशारा, नि मूर्खाला खेटराचा मारा   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   बाय भांबावली नि तॅल कोदावली   पाहुण्याला पाहुण्याचा राग, नि घर धन्यास दोघांचा राग   वेळु नि काळु कोणाचिइ वाट पळेना   राजाच्या सुनेला न्हाण आलं, नि पिंजारी शेटं भादरतो   कांट्यानें कांटा काढणें नि पिळानें पीळ काढणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP