Dictionaries | References

वर डोकें काढणें

ऊर्जितावस्थेस येणें. ‘ ताराबाईनें नातवाला सातारची गादी साधून देऊन वर डोकें काढलेलें जिजाबाईला मानवलें नाहीं. ’ -भक्तमयूरकेका ५.

Related Words

नांव काढणें   वचपा-वचपा काढणें   डोकें चालविणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वरात-वरात काढणें   घाण्यांतून पिळणें-काढणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   इराडा काढणें   माझेंच नाक वर   (वर) पाय येणें   मोडून काढणें   भुसकट-भुसकट काढणें-पाडणें   घोडी काढणें-भरविणें   प्रकरण निकालांत काढणें   भरल्या माणसांतून उठविणें-काढणें-घालविणें   एखाद्याच्या तोंडचा घास काढणें   दगडापासून दूध काढणें   डोकें हलविणें   (वर) माती ओढणें   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   ओवाळणी काढणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   वीत-आपल्यापुरती-भोंवती वीत काढणें   पैसे काढणें   डोकें खुपसून बसणें   सोन्याचे उंबरे होऊं द्या, आणि डोकें फुटूं द्या   टक्‍क्‍ली माणसाचें डोकें लौकरच तासतां येतें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   (वर) तलवार धरणें   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   मूस उतरणें- ओतणें -काढणें -बनणें   काढ्यावर काढ्यानें काढणें   घडेस्त्री काढणें   आगा काढणें   करड काढणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   डोळ्यांनी रात्रं-दिवस काढणें   चौपदरी गळा काढणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP