TransLiteral Foundation

म्हैस

Buying a pig in a poke. मेल्या म्हशीस दाहा शेर दूध or दूध बहु Praise is lavished upon the dead. म्हशीवर पाऊस पडणें Applied to unproductive efforts or unavailing advantages.
 स्त्री. 
 1. महिषी ; रेड्याची मादी ; म्हसरु ; म्हस .
 2. एक प्रकारचा सहा पायांचा माशीपेक्षां मोठ्या आकाराचा व वरचा पृष्ठभाग कठीण असलेला किडा .
 3. केळफुलावरील निबर , काळसर रंगाची पारी . पांढर्‍या रंगाच्या पारीस गाय म्हणतात .

म्ह०
 1. मेल्या म्हशीला दहाशेर दूध किंवा बहु दूध . [ सं . महिष प्रा . महिस ]
 2. पाण्यांत म्हैस बाहेर मोल - म्हैस डबक्यांत बुडून राहिली असतां तिची किंमत ठरविणें .
म्हशीचा प्राणनाथ वि. पु. 
 1. रेडा .
 2. ( ल . ) सुस्त ; मस्त . तो काय नुसता म्हशीचा प्राणनाथ आहे .

म्हैस पावल्या वि.   ( व . ) म्हशीसारखा जड प्रकृतीचा .
म्हैस आटणें    दूध द्यावयाचें बंद होणें ; दूध न निघणें . गेल्या महिन्यापासून म्हैस आटली आहे. 
म्हशीनें पाय दिलेलें नाक  न. नकटें किंवा बसकें नाक .
म्हशीवर पाऊस पडणें    बेकिफायतीचे प्रयत्नाबद्दल किंवा निरर्थक झालेल्या हित कारक गोष्टीबद्दल योजावयाचा शब्द . 
म्हैस पाहणें    ( व . ) म्हशीचें दूध काढणें . 
केळफुलावरील निबर , काळसर रंगाची पारी . पांढर्‍या रंगाच्या पारीस गाय म्हणतात . म्ह० मेल्या म्हशीला दहाशेर दूध किंवा बहु दूध . [ सं . महिष प्रा . महिस ] पाण्यांत म्हैस बाहेर मोल - म्हैस डबक्यांत बुडून राहिली असतां तिची किंमत ठरविणें . म्हशीवर पाऊस पडणें - बेकिफायतीचे प्रयत्नाबद्दल किंवा निरर्थक झालेल्या हित कारक गोष्टीबद्दल योजावयाचा शब्द . म्हशीचा प्राणनाथ - पु . रेडा . - वि . ( ल . ) सुस्त ; मस्त . तो काय नुसता म्हशीचा प्राणनाथ आहे . म्हशीनें पाय दिलेलें नाक - न . नकटें किंवा बसकें नाक . म्हैस आटणें - दूध द्यावयाचें बंद होणें ; दूध न निघणें . गेल्या महिन्यापासून म्हैस आटली आहे . म्हैस पावल्या - वि . ( व . ) म्हशीसारखा जड प्रकृतीचा . म्हैस पाहणें - ( व . ) म्हशीचें दूध काढणें . म्हैस पिळणें - धार काढणें . मी म्हैस पिळून येतों . म्हैस हात पारखते - ( व . ) म्हैस धार काढणार्‍याचा हात ओळखते . म्हशीची शिंगें म्हशीला जड होत नाहींत - मुलें अधिक असली तरी तीं आईबापाला जड नसतात . म्हशा - पु .
( व . ) रेडा ; हल्या ; जड , दांडग्या व कुरुप रेड्याबद्दल किंवा इतर पशूबद्दल तुच्छतेनें योजावयाचा शब्द .
वि.  ( ल . ) रेड्यासारखा धष्ट पुष्ट मतिमंद ; म्हशीसारखा जड प्रकृतीचा .
सुस्त ; दांडगा आणि घाणेरडा अशा इसमाबद्दल योजावयाचा तुच्छतादर्शक शब्द ; मूर्ख अचरट मनुष्य . कीं म्हशाचें गण्या नाम । - नव १८ . १७२ . [ म्हैस ] म्हशागुग्गुळ , गुगुळ - पु .
एक प्रकारचा गुग्गुल .
( म्हशा किंवा म्हैस ) धिप्पाड गलेलठ्ठ व ठोंब्या इसमाबद्दल निर्भत्सनापूर्वक योजावयाचा शब्द . [ म्हशा , म्हैस ; मशी आणि गुग्गुल ] म्हशाबोळ - पु . एक प्रकारचा बोळ ; एक औषधी वनस्पती ; एका झाडाच्या चिकापासून हा होतो . याचा रंग काळा असतो . हें औषध गुरांचे पोटदुखीवर चालतें . म्हशासुर - पु . देवीनें मारलेला एक दैत्य ; म्हसोबा . [ सं . महिषासुर ] म्हशी केळें , म्हशेळी , म्हशळें , म्हसकेळें - न . एक जातीचीं मोठीं व जाड केळीं . म्हशीचा खटारा म्हशीचें खोड , म्हशीचें डोबड - पुन . म्हशीबद्दल उपहासानें म्हणतात . म्हशीचें मेळवण - न . ( विनोदानें ) अव्यवस्थित जेवण ; पात्रावर खाद्यपदार्थांची अव्यस्थित रेलचेल . म्हस - स्त्री . ( व . ) म्हैस ; महिषी ; म्हसरु ; म्हसरुड ; म्हसर ह्या शब्दाकरितां म्हैसरुं इ० शब्द पहा . [ म्हैस ] म्हसकी , म्हसक्या - वि . म्हैस राखणारा , चारणारा . म्हसडी , म्हसडें - वि . म्हशीचें कातडें ; महिषचर्म . [ म्हैस - म्हस - म्हसडी ] म्हसर - ढोर ; लांब व सापट ( म्हशीच्या पाठी प्रमाणें ) ह्या अर्थीं नामाशीं सामासिक शब्दांत म्हैस किंवा म्हस शब्दाचें तुच्छतादर्शक रुप ; कंटाळवाणें व न संपणारें लांबलचक . जसे - म्हसरमाळ , म्हसर मैदान , म्हसररान . कधीं कधीं म्हसरभुई व म्हसरजमीन , म्हसरशेत , म्हसरवाट , म्हसररस्ता , म्हसर मजल , म्हसरकोस , म्हसरपल्ला इ . [ एकवचन म्हसरु ] म्हसरे - म्हैस , टोणगे . म्हसड्या - वि . ( व . ) म्हशीसारखा जड प्रकृतीचा . म्हसासूर , म्हसोबा - पु . एका असुराचें किंवा दैत्याचें नांव , यास देवीनें मारलें . कांहीं हलक्या जातीचे लोक ह्याची पूजा करितात ; एक पिशाच्च . [ महिष ] म्हसोबाला नाहीं बायको व सटवाईला नाहीं दादला . म्हसोबा कोपविणें , पेचविणें - कृष्णानदी तटाकास अक्कलखोप गांवीं म्हसोबा आहे त्याला आपल्या शत्रूचा सूड घेण्याकरितां नारळ फोडणें ; देव घालणें म्हैशा - पु . अंगानें मोठा व कुरुप अशा रेड्याबद्दल किंवा इतर नर जातीच्या पशूबद्दल रागानें किंवा उपहासपूर्वक योजावयाचा शब्द . - वि . ज्याचें शरीर पुष्ट असून जो आळशी आहे त्यास निंदेनें म्हणावयाचा शब्द . [ म्हैस ] म्हैसभादर्‍या - वि . आपल्या कामांत निपुण नसलेल्या न्हाव्याबद्दल उपहासानें योजावयाचा शब्द ; वाईटपणें खाडाखोड करुन लिहिणार्‍या लेखकाबद्दल योजतात . म्हैसमंगळ - वि . मठ्ठ . म्हैसमाळ - पु प्रवासामघ्यें लवकर न संपणारा मोठा माळ किंवा ओसाड व नापीक जमीन . म्हसर पहा . म्हैसरट , म्हैसरुड , म्हैसर - न . म्हैस शब्दाचे नर किंवा मादी वगैरे भेद लक्षात न घेतां लाडिकपणानें योजावयाचा शब्द . म्हैसवा - पु . ( महानु . ) एक प्रकारचा पाषाण . कीं आव्हाटी म्हैसवा थर । नव्हतां दृष्टी गोचरु । - ऋ ४८ . म्हैसवल - स्त्री . एक झुडूप . म्हैसा - पु . टोणगा ; रेडा ( हा शब्द मराठींत विशेष रुळलेला नाहीं . ) रांड - भांड म्हैसा बिघडे तो होय कैसा ? ( हिंदी म्हण ) नको देऊं म्हैसा । - प्रला . म्हैसासुर - पु . एक पिशाच्च ; क्षुद्रदेवता . म्हैसासुर मलिकार्जुन । - दावि ६३ . [ महिषासुर ] म्हैसिक - वि . म्हशीचा . म्हैसोबा - म्हसोबा . मुंज्या झोटिंग करणी । म्हैसोबाची
 f  She-buffalo.
पाण्यात म्हैस न् बाहेर मोल   Buying a pig in a poke.
मेल्या म्हशीस दहा शेर दूध   Praise is lavished upon the dead.
म्हशीवर पाऊस पडणें   Applied to unavailing efforts.

Related Words

नवचंद्ररी म्हैस   म्हैस बसली सखलीं, दोन्ही खळीं चुकलीं   धनीण म्हणते म्हैस ठेविली, म्हैस म्हणते बटीक ठेवली   वरतीं मोल, पाण्यांत म्हैस   तुकारामाची म्‍हैस   वाकी म्हैस   वांकी म्हैस   कोंबडी लावगारली, म्‍हैस ओवाळली   म्हैस आपल्या खाजेनें फळते, धन्याला दूध देण्यासाठीं फळत नाहीं   गाय गायत्री, म्‍हैस सावित्री, बैल नन्दी, रेडा पापी   म्हैस विते तें पारडयाकरितां, मालकाकरितां नाहीं   म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   पाटलाची म्हैस व्याली म्हणून मठपती मिशा कातरुन घेतो.   नवचंदरी म्हैस   भरंवशाची म्हैस टोणगा व्याली   पाण्यांत म्हैस वर मोल करुन त्यांत काय फळ   वाणी जिरवी धन अन्, म्हैस जिरवी कण   पाण्यांत म्हैस, बाहेर मोल   म्हशीपाशीं वाजे विणा, म्हैस वळुनही बघेना   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   बरका-बारक्या फणसाला म्हैस राखण   दुभती म्हैस दऊन गाढव कोण घेतो?   पहिलार (म्हैस)   म्हैस बडी कां अक्कल बडी   ज्‍याच्या हातीं लाठी, म्‍हैस त्‍याच्या पाठीं   वादी-वादीकरितां म्हैस मारणार   ढोबर म्हैस   दुभती म्हैस देऊन मूढें गाढव कोण घेतो   वांकडी म्हैस   दुबरी म्हैस   सुरत-सुरती म्हैस अंबवणावारी   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   भरवंशाची मोट-म्हैस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मखा

 • पु. ( व . ) गोट्या खेळण्यासाठीं जमिनींत केलेला खळगा ; गल . 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

तेल आणि तूप दिवा एकत्र का लावूं नये?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.