TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

फाटीर मार, पुण पोटार मारुं नाका

( गो.) पाठीवर मारा पण पोटावर मारुं नका. मनुष्याची उपजीविकेचीं साधनें काढून घेऊं नका. भुकेची आपत्ति सर्वोत असह्य आहे.

Related Words

  |  
अरमर-मार   आरमर-मार   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   कुंकडा पीला उस्‍तुच्याक शिकौपाक नाका   काकडीची चोरी, बुक्याचा मार   कांट्यानें वच्याक खुटो नाका   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   कोंबिये पिलाक उस्‍तुंक शिकौंक नाका   घर सगळें तुमगेलें, सामना हात लाव नाका   घराला दार आणि कुतर्‍याला मार   ज्‍याला बायल नाका, ताका बायलेचो वर्गय नाका   देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   धन पहा. धणू जा जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   नाका   (नाका- तोंडावरची) माशी न हालणें   नाका म्हणयार राजा जांवय करतात   नाजुक नार, तिला चाबकाचा मार   परस्त्री यार, सदां खुवार कांटोका बिछाना, और जूतीका मार   पलाखतोमार, पलाखतोचा मार   फिरली नार तर भ्रतार मार   बगलेकं यो, आफोडूं नाका   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   बामणा नाका जालेली बाइल सुण्याकई नाका   बायल नाका जाल्लैल्याक ताकांत फातर येता   बायलांकडेन गूढ सांगू नाका, रायाकडेन फट मारुं नाका, चौगांचें उतर मोडूं नाका   भुकेक पोळी नाका, निदेक माचो नाका   भाकरी आसा ताका चाकरी नाका   भिकार्‍याकडेन भीक मागल्यार हागसरस मार   मृदंग-मृदंगास दोहींकडून मार   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   मागतल्याक ना पूतु, नाका म्हणतल्याग नातु   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   मार   मार-मार देणें   याचें-याचें दार त्याचें दार, ऊठ मेल्या खेटर मार   रडतलो चाकरु नाका, कोपतलो यजमानु नाका   वाडू हाळळे वेळार नाका म्हणता, कुणब्या जांवयिं तट्टी व्हांवता   वाडिल्लें नाका सांड्डिलें जाय   वाळकाची चोरी, आणि बुक्यांचा मार   विंचवाला खेटरांचा मार   शेंबूड माझ्या नाका आणि मी हांसें लोका   शब्दाचा मार   शहाण्याला शब्दाचा मार   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

व्याध-व्याधाच्या गाण्यांत मृग वेडा होतो

  • कित्येक लोक मायावी भाषणावर भरंवसा ठेऊन फसतात. व दुष्टाच्या फासांत जाऊन अडकतात असा भावार्थ. 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site