Dictionaries | References

पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये

(गो.) पोटांत विष्टा असली तरी ती बाहेर काढून दाखवूं नये. अंतरांत कुविचार असले तरी ते निदान बोलून तरी व्यक्त करुं नये.

Related Words

गू   कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   श्र्वास तो आस   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   पोटांत धोंडा उभा राहणें   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   पोटांत कावळे कोरणें   पायाचा गू पायीं पुसणें   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   मोठया गुणाचा, गू खातो जनाचा   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   मांजर गू लिपैता   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   अस्सल आसल्यारि वाडि आस   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   अधोर्‍याचा रीण अवकळ्याची चाकरी कधीं करुं नये   अन्न जळ अंधारांत घेऊं नये   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपले बळें घालावी कांस, कोणाची न धरावी आस   आपलें मत विचारल्याविना देऊं नये   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   आस   आस-पास   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   करून दाखवावें, बोलून दाखवूं नये   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   कान द्यावा पण कानु देऊं नये   कान द्यावा पण कोन देऊं नये   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   कोणाचा आब जाऊं देऊं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   कोणास कोणी हंसूं नये   गू   गांडीवरचा घाव झांकतां नये आणि दाखवितां नये   गांवु आशिल्‍लेकडे लावुं आस   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   घ्राणींतल्‍यान वचचें पोण्ण दिवाणांतल्‍यान वच नये   घासून घ्‍यावें पण हांसून घेऊं नये   घोड्यामाक्षि उबरू नये, राया इदरारि राबू नये   चहाडखोराचा इतबार करूं नये   चार माणसांचा हात वैर्‍यावर पडूं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   चोरापाशीं द्यावें पण पोरापाशीं देऊं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ज्‍याला तोफेच्या आवाजाचे भय वाटतें, त्‍यानें समरागणांत जाऊं नये   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP