Dictionaries | References

पोटांत काळेंबेरे असणें

मनांत किल्मिष असणें
मनांत दुष्ट हेतु असणें
दिसतें तसें नाहीं, आपला हेतु शुद्ध आहे, असा लोक आव आणतात, पण त्यांच्या मनांत कांहीं तरी निराळाच हेतु असतो.

Related Words

गांठीस असणें   पल्ल्यावर असणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   बगलेंत असणें   (डोक्यांत) बटाटे भरलेले असणें   दुमल्यावर असणें   एका पायावर तयार असणें   वाढून ठेवणें-ठेवलेलें असणें   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   बाहेरवाटेची असणें   घराला पदर असणें   गज्‍जी असणें   संग्रह-संग्रही असणें राहणें   पोटीं-पोटांत पडणें   चुलीत मांजरें व्यालेली असणें   पाळतीवर असणें   दांतांस दांत लावून असणें   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   भुकेचा कोंवळा असणें   एका अंगावर असणें   दाव्यास दावें असणें   पोटांत धोंडा उभा राहणें   काळिंग असणें   शास्त्रास-शास्त्राचा-शास्त्रापुरता-शास्त्रार्थास असणें-नसणें   शिरा तोरा असणें   ध्यानीं मनीं असणें   आग असणें   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   काशी असणें   हातावर गहूं असणें   खुंटासारखा उभा राहणें-असणें-खुंटणें   पोटांत कावळे कोरणें   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   बेहडा-बेडा पार होणें-जाणें-असणें-करणें   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओठांत एक आणि पोटांत एक   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   जिभेवर असणें   रजातलबेंत-असणें-राहणें-वागणें   बेचाळीसचा अंक असणें   भद्रा-कपाळीं भद्रा असणें   शुक्क-शुक्क असणें-होणें   अंतडीकातडी एक असणें   घोडामैदान जवळ असणें   डोळा असणें   अंकित असणें   अंग असणें   अंगावर असणें   अंगीं असणें   अंडींपिलीं ठाऊक असणें   अंतडीकातडी एक असणें   अर्घ्यं - अर्घ्य घेणें - घेऊन उभे - तयार असणें - राहणें   अर्धै (र्ध्या) वचनांत असणें   अरबाणा - अरबाण्यांत असणें - चालणें - राहणें - वागणें   अररबाण्यांत असणें-चालणें-राहणें-वागणें   अवसानांत येणें असणें   असणें   आग असणें   आंचीत असणें   आटप असणें   आपल्या पायरीवर असणें   आळ्यांत असणें-वागणें-राहणें-चालणें   उखळांत डोके असणें   उखळांत डोकें असणें-देंणें   उताराखाली असणें-पडणें   उभा असणें   उरक असणें   उरावर असणें   उशापायतीं असणें-उभा राहणें-बसणें-लागणें   उशापायथ्यास लागून असणें   एक असणें-पडणें-होणें   एकदिल असणें-होणें   एका अंगावर असणें   एकादश स्थानीं असणें   एका नावेंत असणें-बसणें   एका पायावर तयार असणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   एखाद्यापुढे गाय असणें   ओढीं ओढ असणें   ओसंगी असणें-पडणें-राहणें-निघणें   कच्च्या धाग्यांत असणें   कट्यार जिवाला असणें-लागणें   कपाळी भद्रा असणें   कपाळीं लिहिलेलें असणें   क्रिया शाबूत असणें   क्षणिक-क्षणिक बुद्धि असणें (त्याचें) जिणें व्यर्थ   (कागद, पत्र, लखोटा इत्यादीवर) बेचाळीसचा अंक असणें   काटांत जाणें or असणें   कान धरली शेळी असणें   कानीं सात बाळ्या असणें   कामाचें बाशिंग कपाळीं असणें   कामीं असणें   काळिंग असणें   काळीज पाठीमागें असणें-टाकणें   कावळ्याचे आयुष्‍य असणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP