Dictionaries | References

पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा

चाळा पहा.

Related Words

चाळा   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   हातीं पायीं जीभा फुटणें   हातच्या हातीं   पिशाच्या हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   हातचे हातीं   जेवणारानें मांडला थाळा, पण वाढणाराचा जाईना चाळा   हातचें हातीं   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   ब्रह्म हातीं लागणें   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   बहिर्‍याचे हातीं, अंधळ्याची काठी   हात जळूं नये म्हणून खोरणें हातीं धरलें   हातो हातीं   भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   जेवणारानें पसरला थाळा, पण वाढणाराचा जाईना चाळा   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   शेळीचें कान गोसाव्याचे हातीं   मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   हातीं पायीं रेवणें   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   शेंडी हातीं येणें   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   हातीं पायीं मोकळी होणें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   हातीं पायीं ठेवणें   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP