Dictionaries | References

न्याय नाहीं गांवाला, चोर दंडी सावाला

ज्या गांवीं न्याय नाहीं तेथें लबाड लोक साधु लोकांसच दंड करतात. अशा ठिकाणीं चोरांचेंच राज्य असतें.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   बाप चोर, पोर्‍या हाताळ   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   फिरंगी न्याय घरार पडप   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   कूपयंत्रघटिका न्याय   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   धाकासारखी चीज नाहीं   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   स्वभावाला औषध नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP