Dictionaries | References

देवावर हात ठेवणें

शपथ घेणें
देवावर हात ठेवून प्रतिज्ञा करणें
देवाची आणि वाहाणें.

Related Words

देवावर हात ठेवणें   देवावर हात ठेवणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   निसरगांठ देऊन ठेवणें   पायांवर पाय ठेवणें, देणें   हात फिरणें   सलामीचा हात   अन्न कडेकांठास ठेवणें   मेख ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   (पुढें) पंच पक्कान्नाचें ताट वाढून ठेवणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   खालीवर दृष्‍टि (नजर) ठेवणें-करणें-पहाणें   दुसर्‍याच्या पागोटयावर नजर ठेवणें   बाकी न ठेवणें   भिकेवर लक्ष ठेवणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   हात कापून देणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   ठेवणें   पानावर पान टाकणें-घालणें-ठेवणें   आसन ठेवणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   उरावर हात ठेवणें-लावणें   डोळा ठेवणें   तुळशीपत्र ठेवणें   दृष्टि ठेवणें   मनांत-मनीं ठेवणें   माती-माती आड करणें-घालणें-टाकणें-ठेवणें   शब्द ठेवणें-लागणें-लावणें   उबत ठेवणें   चौकशी ठेवणें   डोईस पाणी लावून ठेवणें   नांव (नांवें) ठेवणें   पायांवर पाय ठेवणें, देणें   प्रस्थान ठेवणें   मनावर लिहून ठेवणें   मिशीचा केंस गहाण ठेवणें   साता काळजांच्या पलीकडे ठेवणें   (एखादा पदार्थ) जिभेला-स टांचा देऊन ठेवणें   उपकार ठेवणें   काळावर दृष्‍टि ठेवणें-देणें   काळीज काढून टाकणें-पुढें ठेवणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   खोड ठेवणें   गळ्यावर सुरी ठेवणें   छातीवर दगड ठेवणें   डोळां प्राण ठेवणें   दांत धरणें, असणें, ठेवणें, राखणें, बाळगणें   निंब लावणें-ठेवणें-देणें   पाऊलावर पाऊल ठेवणें   पाय धुवून-फुंकून टाकणें-ठेवणें   पायरीनें ठेवणें   पुष्प ठेवणें   प्राण काढून ठेवणें   बजावणें-बजावून ठेवणें   मांडीवर मान ठेवणें   मिशावर शीत ठेवणें   वाढून ठेवणें-ठेवलेलें असणें   शीर उतरुन ठेवणें   शेंपूट ठेवणें-राहणें   साता समुद्रापलीकडे ठेवणें   आडपडदा न ठेवणें   उरावर धोंडा ठेवणें   कानावर हात ठेवणें   खालीवर दृष्‍टि (नजर) ठेवणें-करणें-पहाणें   गर्व हरणें, त्‍यासी संबंध न ठेवणें   घर म्‍हणून ठेवणें   घरावर गोवरी-निखारा ठेवणें   जिभेचा पट्‌टा सुरू करणें-चालू करणें-चालू ठेवणें   ठिकाणी ठेवणें   डोईवर हात ठेवणें   डोक्‍यावर केंस न ठेवणें   डोळ्यांत प्राण ठेवणें   दुसर्‍याच्या पागोटयावर नजर ठेवणें   दोन डगरीवर हात असणें-ठेवणें   धुर्‍यावर ठेवणें-बसविणें   नांव ठेवणें न फोडणें   नाकावर बोट ठेवणें   निखारा घरावर ठेवणें   निसरगांठ देऊन ठेवणें   पाऊल जपून टाकणें, ठेवणें   पाठीवर, पाठीला तेल लावून ठेवणें   पायींची वहाण पायींच ठेवणें   पोटांत ठेवणें   प्रस्थ करुन-ठेवणें-माजविणें-वाढविणें   प्राण ठेवणें   बाल ठेवणें   बोल ठेवणें-लावणें   भिकेवर लक्ष ठेवणें   भिजत कांबळें-घोंगडें ठेवणें-पडणें   मानेवर तलवार-सुरी ठेवणें   मिजाज-स ठेवणें-राखणें   वचन शेटावर ठेवणें   सात गांठपलीकडे ठेवणें   सात गांठी देऊन ठेवणें   हात गहाण ठेवणें   हिसाब-हिशेब ठेवणें   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   अन्न कडेकांठास ठेवणें   अन्न पाठीवर ठेवणें त्यापेक्षां बरवें खाणें   अशाश्र्वत मनुष्यांनी, शाश्र्वत क्रोध न ठेवणें मनी   इकडला गड तिकडे नेऊन ठेवणें   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   कंठीं प्राण ठेवणें-धरणें-राहणें   कूळ ठेवणें   कोणा एकांतीं छेडणें, पोटीं राग न ठेवणें   घरावर तुळशीपत्र ठेवणें   चांगल्या किंवा वाईट मार्गात पाऊल ठेवणें   चूल लहान ठेवणें, तर घर वाढविणें   जमीन माडी ठेवणें   देह टाकणें-ठेवणें-मोडणें-मरणें   दोहीं-हों-दोहीं पेवावर हात ठेवणें   नंद ठेवणें थाकणें   पांडव घरावर ठेवणें   प्र0 ठेवणें   प्रकृतीवर टाकणें-ठेवणें- असूं देणें   प्राण न ठेवणें   फुलांत घालून ठेवणें-राखणें-जपणें   बाऊ-बाऊ करणें-करुन ठेवणें-सांगणें-दाखविणें   बातमी-बातमी ठेवणें-राखणें   बेलपत्र ठेवणें   भिजत कांबळें ठेवणें जड होतें   मानेवर खडा ठेवणें   मेख ठेवणें   वर विस्तव ठेवणें   शेत घरांत असणें-ठेवणें-करणें   संभाळ-संभाळ ठेवणें   साता काळजाच्या पलीकडे ठेवणें   साता समुद्राच्या पलीकडे ठेवणें   सोडणें-सोडवून ठेवणें   हत्यारें खालीं ठेवणें   हातांचा राखून ठेवणें   हातीं पायीं ठेवणें-धावणें-येणें-रेवणें   अन्न कडेकांठास ठेवणें   अन्न पाठीवर ठेवणें त्यापेक्षां बरवें खाणें   अशाश्र्वत मनुष्यांनी, शाश्र्वत क्रोध न ठेवणें मनी   आडपडदा न ठेवणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   आसन ठेवणें   इकडला गड तिकडे नेऊन ठेवणें   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उपकार ठेवणें   उपासी पोटीं अन्न ठेवणें   उबत ठेवणें   उरावर धोंडा ठेवणें   उरावर हात ठेवणें-लावणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   (एखादा पदार्थ) जिभेला-स टांचा देऊन ठेवणें   एखादा पदार्थ पुजून ठेवणें   कंठीं प्राण ठेवणें-धरणें-राहणें   करडा हात   कूळ ठेवणें   कानावर मान ठेवणें   कानावर हात ठेवणें   कार्यावर दृष्‍टि ठेवणें   काळावर दृष्‍टि ठेवणें-देणें   काळीज काढून टाकणें-पुढें ठेवणें   कोणा एकांतीं छेडणें, पोटीं राग न ठेवणें   खालीवर दृष्‍टि (नजर) ठेवणें-करणें-पहाणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   खोड ठेवणें   गुंफेंत ठेवणें   गर्व हरणें, त्‍यासी संबंध न ठेवणें   गुराब ठेवणें   गळ्यावर सुरी ठेवणें   गांठ घालणें-ठेवणें   घर म्‍हणून ठेवणें   घरावर गोवरी-निखारा ठेवणें   घरावर तुळशीपत्र ठेवणें   चूल लहान ठेवणें, तर घर वाढविणें   चांगल्या किंवा वाईट मार्गात पाऊल ठेवणें   चावून चिवून ठेवणें   चौकशी ठेवणें   छातीवर दगड ठेवणें   जतनेस ठेवणें   जमीन माडी ठेवणें   जेवण टुकेवर ठेवणें   जिभेचा पट्‌टा सुरू करणें-चालू करणें-चालू ठेवणें   ठेवणें   ठिकाणी ठेवणें   डोईवर हात ठेवणें   डोईस पाणी लावून ठेवणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.