Dictionaries | References

देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार

एखादी गोष्ट देण्याचें मनांत नसलें म्हणजे शनिवारचें निमित्त पुढें करता येतें. शनिवारीं सामान्यतः देण्या घेण्याचा व्यवहार करीत नाहीं. आपल्याकडे तो शनीचा वार म्हणजे मंदवार म्हणून त्या दिवशी व्यवहार करीत नाहीं. पण यहुदी लोकांच हि तो शब्बाथ म्हणजे विश्रांतीचा दिवस असतो, ही गोष्ट लक्ष्यांत ठेवण्यासारखी आहे. तु०-न कर्त्याचा वार शनिवार.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   दुबळ्याला देववत नाहीं, फाटक्याला शिववत नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   तिचे बोच्या आड काडी   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   काम नाहीं काडीचें, फुरसत नाही घडीची   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   स्वभावाला औषध नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   धाकासारखी चीज नाहीं   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP