Dictionaries | References

जेव रे पुता वाटीतु, माका गोड करटींतु

(गो.) वरप्रमाणेच. मुलाला वाटीत जेव म्‍हटले तर तो म्‍हणतो करवंटीच चांगली. चांगले मिळत असतां वाइटाचा स्‍वीकार करणार्‍याला उद्देशून म्‍हणतात.

Related Words

हंसुन गोड (साजरें) करणें   रे   बाबा पुता करणें   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   वरलीं जड, सोयरीक गोड   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   लाळेनें चणे गोड करावे   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   आवडत्याक मसण गोड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   लांडगा आला रे लांडगा आला !   गूळ घातला तितका गोड   ओटी जड, पाहुणा गोड   आईचा हात, शिळा गोड भात   हात गोड नाहीं, हाट गोड   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   मायची भईण मावशी, वायटा बर्‍याक् पावशी, पायची भईण काका, कित्याक्च माका नका   भररे पोटा, जा रे दिवसा   दिवाळेचे दिवे रे पुता   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   हाताचा जड तोंडाचा गोड   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   जीवु गोडु की गोड गोड   पिकास द्या कोळपणी, धान्य भरा रे गोणीं   राजमें राज मेघराज, फुलमें फूल कपासका फूल, और दूधमें दूध माका दूध   मेलेल्या माणसाची निंदा, न घडो रे ! गोविंदा !   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   नाना पुता करणें   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   तुका ना माका, घाल सुण्यास   रात माका पेट   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   गोड गळा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP